PROJEKTAS „UGDYMO PRIEMONĖS MOKYKLOMS”

Panevėžio miesto savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ (Nr. 10-063-P-0001).

Projektą vykdo Nacionalinė švietimo agentūra kartu su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Projekte numatytos veiklos:

 • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas;
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.

Projekte dalyvaujančios Panevėžio miesto mokyklos:

 1. Panevėžio Pradinė mokykla
 2. Panevėžio Beržų progimnazija
 3. Panevėžio Rožyno progimnazija
 4. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
 5. Panevėžio „Vilties“ progimnazija
 6. Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
 7. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
 8. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
 9. Panevėžio „Minties“ gimnazija
 10. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija
 11. Panevėžio J. Miltinio gimnazija
 12. Panevėžio 5- oji gimnazija
 13. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija
 14. Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazija
 15. Panevėžio A. Lipniūno progimnazija
 16. Panevėžio M. Karkos pagrindinė mokykla
 17. Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.

Projekto trukmė: 2024 m. gegužės 9 d. – 2028 m. rugsėjo 30 d.

Bendra projektui skirta finansavimo suma – 52 090 812,98 Eur (projekto veikloms Panevėžio mokyklose skirta 1810258,06 Eur).

 

PROJEKTO EIGA

2024-05-09 Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Nacionalinė švietimo agentūra sudarė jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“. Projekto veikloms skirta 1810258,06 Eur.

2024-04-03 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-370 skirtas finansavimas projektui.

2023-11-30 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-382 pritarė dalyvavimui švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projekte partnerio teisėmis.

 

Projekto koordinatorė Eda Vaičiūnė, tel. (8 45) 501 378

El. paštas eda.vaiciune@panevezys.lt

 

 

Projektas „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“

Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“ pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ (angl.  „Capacity building and development of necessary competences for working with special needs children in Latvian and Lithuanians kindergartens (Colorful emotions)“ (LL-00009)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal Programos 1 prioritetą „Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas“.

Projekto tikslas – padėti Lietuvos ir Latvijos Dagdos, Visagino, Kraslavos ir Panevėžio vaikų darželiams greičiau ir sklandžiau įgyvendinti įtraukiojo ugdymo koncepciją, ugdant pedagogų gebėjimus, ir bendradarbiaujant tobulinti jų kompetencijas, reikalingas darbui su specialiųjų poreikių vaikais.

 Projekto nauda – Projekto metu bus ugdomos pedagogų kompetencijos ir įgūdžiai, reikalingi darbui su specialiųjų poreikių vaikais, siekiant sklandžiai pertvarkyti partnerių įstaigas į įtraukiuosius darželius. Projekto veiklos apims žinių, įgūdžių ir infrastruktūros, reikalingos kuriant įtraukiojo ugdymo aplinką visiems vaikams, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kūrimą. Bus organizuojami specialūs mokymai pedagogams, teikiamos žinios apie pritaikomas medžiagas ir įrangą, moksliškai įrodytos efektyvios metodikos ir terapijos, taikomos dirbant ir ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus (hiperaktyvumo, judesio ir elgesio sutrikimų, autizmo), bus integruotos į kasdienį partnerių pedagogų darbą. Darželių bendruomenės įtraukimas ir bendradarbiavimas su partneriais padės sukurti įtraukesnę ir palankesnę mokymosi aplinką visiems vaikams. Bus teikiama psichologinė pagalba darželių auklėtojams ir bendruomenei kaip priemonė, padedanti susidoroti su emociniais iššūkiais, kurie gali kilti dirbant su specialiųjų poreikių vaikais ir su tuo susijusiomis aplinkybėmis.

Pagrindinis projekto partneris – Dagdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Saulite“, Latvija.

Projekto partneriai:

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“, Lietuva,

Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“, Lietuva,

Kraslavos ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Pienenite“, Latvija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. kovo 1 d. –  2025 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė – 300 900,00 Eur (iš jų 240 720,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Panevėžio lopšelio – darželio „Rūta“ kaip projekto partneriui skirta 57 600,00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/colorful-emotions/

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-03 pasirašyta projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. 22-566 tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“  dėl bendro veikimo siekiant įgyvendinti Projektą.

2024-03-22 pasirašyta Partnerystės sutartis tarp pagrindinio partnerio ir Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“  dėl Projekto įgyvendinimo.

2024-03-14 pasirašyta projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ finansavimo sutartis tarp pagrindinio partnerio Dagdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Saulite“ ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023-10-30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023-03-29 Pagrindinis partneris pateikė paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą.

2023-03-22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-61 pritarė projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023-03-15 Projektui „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

 

Projekto vadovė Regina Mikalauskienė, tel. +370 61047461

El. paštas: direktorius@ld-ruta.lt

16 ATVIRŲJŲ KLASIŲ PANEVĖŽIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

Projekto tikslas – stiprinti mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių poreikių turinčius mokinius, tobulinti švietimo pagalbos teikimą, užtikrinant visiems mokiniams jų galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, esant poreikiui jį individualizuojant ar suasmeninant.

Projektu siekiama sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose.

Projekto metu remiamos veiklos ir projekto apimtis – nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 9 Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojama sudaryti 16 Atvirųjų klasių, kuriose ugdymas bus organizuojamas pagal vieną iš 3 modelių:

 • Visiškos įtraukties – ugdymas ir švietimo pagalba įgyvendinami tik bendrojoje klasėje pagal bendrojo ugdymo ar pritaikomas bei individualizuojamas bendrojo ugdymo programas, kuriose kartu su mokytoju ugdymą įgyvendina Antrasis mokytojas, o visą ugdymo laiką pagalbą teikia mokytojo padėjėjas.
 • Mobilios įtraukties – ugdymas ir švietimo pagalba įgyvendinami bendrojoje klasėje pagal bendrojo ugdymo ar pritaikomas bei individualizuojamas bendrojo ugdymo programas, Antrojo mokytojo pagalba siejama su pastoliavimu (ugdymo planavimo būdu, kurio metu numatomi skirtingi edukaciniai sprendimai (pvz., skirtingi metodai, priemonės, aplinkos)), padedančiu derinti asmeninius mokymosi tikslus su klasės mokymosi tikslais. Ugdoma klasėje ar kitoje aplinkoje, kurią mokinys pasirenka, ar jam aplinka parenkama, vadovaujantis Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) rekomendacijomis.
 • Srauto įtraukties – gretimų klasių ar vieną ugdymo programą įgyvendinančių klasių mokiniai mokosi viename mokinių sraute, kuriame ugdymas organizuojamos įvairios paskirties klasėse, grupėse. Veiklos įgyvendinamos mokinius grupuojant pagal individualaus ugdymo plano tikslus, mokymosi dalykus, kompetencijas, mokymosi pasiekimus, ugdymosi poreikius, mokymosi tikslus ir pan.

Iš 16 Atvirųjų klasių 2 planuojama išbandyti visiškos įtraukties, 12 – mobilios įtraukties, 2 – srauto modelį.

Projekte dalyvaujančios mokyklos:

 1. Panevėžio Pradinė mokykla
 2. Panevėžio Beržų progimnazija
 3. Panevėžio Rožyno progimnazija
 4. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
 5. Panevėžio „Vilties“ progimnazija
 6. Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
 7. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
 8. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
 9. Panevėžio „Minties“ gimnazija

Projekto tikslinė grupė: 48 mokiniai, turintys SUP, iš kurių:

 • 37 mokiniai – 1-4 kl.;
 • 4 mokiniai – pagrindinio ugdymo I dalies (7 kl.);
 • 7 mokiniai – pagrindinio ugdymo II dalies (I gimnazijos kl.).

Šiems mokiniams bus sudarytos sąlygos ugdytis pagal PPT specialistų rekomendacijas, mokytojai visų mokinių visaverčiam ugdymui gaus reikiamą antrųjų mokytojų ir mokytojų padėjėjų pagalbą – bus įsteigtos 9 Antrojo mokytojo pareigybės ir 16 mokytojo padėjėjų pareigybių. Visose Atvirose klasėse numatyta palikti turimus specialiąją pagalbą teikiančius mokytojo padėjėjus.

Projekto trukmė – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Projektui skirta finansavimo suma – 745 340,00 Eur. Projekto lėšomis bus finansuojamas mokytojo padėjėjų ir antrųjų mokytojų darbo užmokestis už darbą Atvirojoje klasėje.

PROJEKTO EIGA

2024-04-24 Atvirose klasėse dirbantys klasių mokytojai ir antrieji mokytojai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami TŪM mokymuose apie universalaus dizaino taikymo praktikas ugdymo veiklose Vilniaus miesto ugdymo įstaigose.

2024-04-20 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Finansinės apskaitos skyriui pateikta lėšų panaudojimo ataskaita už 2024 m. I ketvirtį.

2024-03-27 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės susitarimu Nr. 22-524 Panevėžio miesto savivaldybei 2024 m. projekto veikloms skirta 458 060 Eur.

2024-01-05 Mokytojai galėjo stebėti edukacinio įrankio – robotuko Photon panaudojimo galimybes Panevėžio „Vilties“ progimnazijoje vykusioje pamokoje. Šie robotukai – tai dalis mokymo priemonių, kurios buvo nupirktos atvirųjų klasių modelius išbandančioms mokykloms iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto 2023 m. Daugiau informacijos ČIA.

2023-11-17 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Panevėžio miesto savivaldybė sudarė Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projekto sutartį Nr. 10-008-P-0001 dėl lėšų skyrimo projektui „Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ veiklos „Sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ – antrųjų mokytojų ir mokytojų padėjėjų pareigybėms finansuoti.

2023-07-24 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-992 skirtas finansavimas projektui.

2023-05-25 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-158 pritarė Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui pareiškėjo teisėmis Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ veiklos „Sukurti ir įdiegti įtraukaus ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ projektų atrankos konkurse.

 

Projekto koordinatorė Aušra Gabrėnienė, tel. (8 45) 501 377

El. paštas: ausra.gabreniene@panevezys.lt

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto  tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo švietimo įstaigose.

Projekto veiklos – Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose įdarbinta 18 karjeros specialistų, teikiančių profesinio orientavimo paslaugas mokiniams.

Projekto tikslinė grupė – Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – Panevėžio miesto savivaldybei 2023 m. numatoma projekto finansavimo suma  – 214 800 Eur.

 

PROJEKTO EIGA

2023-12-31 Projektas įgyvendintas.

2022-10-13 Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr. 22-2564, kuria susitarė bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti karjeros specialistų paslaugų, teikiamų mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, ir projekto sutartyje numatytų veiklų organizavimą ir įgyvendinimą bei kitų įsipareigojimų vykdymą.

 

Projekto koordinatorė Audronė Bagdanskienė, tel. (8 45) 501 380

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1– 4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti.

Pirkime „1-4 kl. priemonės“ dalyvauja 14 Panevėžio miesto mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas: Pradinė mokykla, 10 progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, Kazimiero Paltaroko gimnazija ir „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras. Šios mokyklos gaus priemonių ir įrangos už 44761.53 eurų.
Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Tam bus panaudota 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa). Planuojama, kad kitų metų pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga. 5-8 klasėms skirtas priemones gaus 12 Panevėžio miesto mokyklų: 10 progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla ir Kazimiero Paltaroko gimnazija.

Projekte dalyvaujančios mokyklos atrinktos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kriterijais: projekte nedalyvauja mokyklos, turinčios 1-4 klasėse mažiau nei 30 mokinių, 5-8 klasėse – mažiau nei 40 mokinių, taip pat projekte nedalyvauja jaunimo mokyklos, suaugusiųjų mokyklos ir socializacijos centrai.

PROJEKTO EIGA

2023-12 Baigtos Projekto veiklos: įsigyta kompiuterinė įranga ir reikmenys, sukomplektuotos dirbtinio intelekto laboratorijos klasės su stacionariais bei nešiojamais kompiuteriais, virtualios realybės akinių komplektais, STEAM bendroji patalpa su lazeriniu projektoriumi bei išmaniuoju ekranu bei kita įvairiems STEAM sričių užsiėmimams reikalinga kompiuterine technika.

2023-10-27 Gauti paskutiniai kompiuterinės įrangos ir reikmenų komplektai STEAM laboratorijoms.

2023-08-10 Projekto veiklų vykdymas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2023-05-15 Šiuo metu vykdomos likusios kompiuterinės įrangos ir reikmenų įsigijimo procedūros.

2022-12-19 Projekto veiklų vykdymas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2020-04 Šio projekto lėšomis buvo nupirkta ir Panevėžio miesto savivaldybės mokykloms išdalinta 640 planšetinių kompiuterių už  113 740 Eur ir 49 nešiojamieji kompiuteriai už  24131,03 Eur.

 

Projekto vadovas Jokūbas Leipus, tel. (8 45) 501 334
El. paštas jokubas.leipus@panevezys.lt

Įkurtas robotikos varžybų centras „RoboLabas“

„Minties“ gimnazijoje įsteigto robotikos varžybų centro „RoboLabas” tikslas – suteikti vaikams galimybių susipažinti su naujausiomis technologijomis, ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą, komandinio darbo įgūdžius ir kitas būtinas kompetencijas.
Kuriant centrą modernizuotos „Minties“ gimnazijos I aukšto patalpos (648,39 kv. m), įsigyta reikalingos įrangos.

„RoboLabas“ – daugiau negu patraukli mokymosi erdvė vaikams. Modernus centras padės į mieste organizuojamas varžybas reguliariai pritraukti pažengusių robotų kūrėjų komandų iš Lietuvos, Latvijos ir kitų valstybių.

Užsiėmimus gali lankyti 5-19 metų vaikai ir moksleiviai, šeimos.

Bendras projekto biudžetas – 469 000 Eur.

Projektas įgyvendintas 2019-02-27.

 

Kontaktinis tel. (8-618) 52244, el. paštas info@robo-labas.lt

Kuriamas regioninis STEAM centras

Pasinaudojant Europos regioninės plėtros fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis Panevėžyje, „Minties“ gimnazijoje, kuriamas vienas iš septynių šalies regioninių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos (STEAM) centrų. Numatoma, kad veiks 4 laboratorijos: biologijos ir chemijos; fizikos ir inžinerijos; robotikos ir informacinių technologijų; Panevėžio specializuota dirbtinio intelekto galimybių pritaikymo laboratorija.

Projekto tikslas – skatinti vaikus domėtis šių sričių mokslais ir tyrimais, jaunimą – rinktis tokias studijas, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą ir lyderystę.

STEAM centras geriausių projektų rinkimuose „Europos burės 2021“ pelnė nominaciją „Už investicijas į ateities mokyklą“.

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2021-01-29  Baigti rangos darbai. Vykdomi viešieji pirkimai įrangos ir baldų pirkimui.

2020-09-25 Pasirašytas susitarimas prie 2020 m. birželio 3 d. sutarties dėl papildomų, sutartyje nenumatytų darbų.  Darbų vertė – 21 146,59 Eur. Darbus planuojama atlikti iki 2020 m. gruodžio 20 d.

2020-06-03 Pasirašyta rangos sutartis su UAB „SVALEX” vidaus patalpoms remontuoti.  Darbų vertė – 353 260,87 Eur.

2020-03-18 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019-12-18  Parengtas paprastojo remonto aprašas.

2019-01-24 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio švietimo centru.

2018-11-09 Pasirašytas susitarimas su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru dėl STEAM kūrimo ir įveiklinimo.

2018-10-24 Pasirašyta bendradarbiavimo kuriant STEAM centrą sutartis su Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio rajono savivaldybėmis, Panevėžio kolegijos, KTU Panevėžio fakultetu, Panevėžio švietimo centru.

 

Atsakingi specialistai:

Vytautas Kalinauskas, tel. (8 45) 501 328, el. paštas vytautas.kalinauskas@panevezys.lt
Audronė Bagdanskienė, tel. (8 45) 501 380, el. paštas audrone.bagdanskiene@panevezys.lt
Panevėžio švietimo centro direktorė Asta Malčiauskienė, el. paštas  pscpanevezys@gmail.com

Projektas įgyvendinamas 2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto pavadinimas Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) veikla- „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“.

 

Modernizuojama „Vilties“ progimnazija

Modernizuojant „Vilties“ progimnaziją bus sukurtos modernios, saugios ugdymo ir mokymosi erdvės: suremontuotas 31 kabinetas (technologijų, fizikos, chemijos ir kt.), biblioteka/skaitykla, aktų ir sporto salės. Taip pat bus tvarkoma valgykla ir koridoriai – atsiras energiją taupančių priemonių, pritaikytų specialiuosius poreikius turintiems mokiniams. Atsižvelgus į mokyklos ir nūdienos poreikius, bus įsigyta įrangos ir baldų.

Bendra projekto vertė – 764 065 Eur. Iš jų 706 760,12 Eur – Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos, 57 304,88 Eur –  Savivaldybės indėlis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018–2021 m.

Siekiant kokybiškesnės įstaigos infrastruktūros Panevėžio miesto biudžeto lėšomis taip pat bus šiltinamas pastatas, keičiamas stogas, atnaujinama šildymo, elektros, įrengta apsaugos sistema, lietaus tinklai, pastatas pritaikomas neįgaliesiems (pandusas, liftas).  Darbų vertė – 1,743 mln. Eur, preliminari pabaiga – 2021 m. balandis.

 

PROJEKTO EIGA

2021-09-29 Projektas baigtas.

2021-03-30 Centrinės projektų valdymo agentūra atliko projekto patikrą vietoje, adresu: Ramygalos g. 16, Panevėžys. Išvada – teigiama.

2020-10-23 Pasirašyta pirkimo-pardavimo baldų sutartis su UAB „Ugdymo ir vystymo grupė”.

2020-07-20 Atlikta dalinė projekto patikra, dalyvaujant CPVA atstovui.

2020-06-09 Pasirašyta sutartis su UAB „Inseria“ dėl mokyklinių lentų įsigijimo.

2020-06-01 Pasirašyta sutartis su UAB „Artom“ dėl tekinimo staklių įsigijimo.

2020-06-01 Pasirašyta sutartis su MB „Lauko žaidimų įranga” dėl krepšinio lentų įsigijimo.

2020-02-20 Pasirašyta sutartis su UAB „Artom“ dėl baldų įsigijimo.

2019-12-27 Paskelbtas baldų pirkimų konkursas.

2019-12-04 Nupirktas spausdintuvas ir kompiuterių kolonėlės.

2019-07-25 Pasirašyta sutartis su UAB „Kriautė“ dėl pastato vidaus rangos darbų.

2019-06-03 Pasirašyta sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“ dėl pastato išorės rangos darbų.

2018-12-13 Nupirkti 2 kompiuteriai.

2018-12-03 Nupirktas spausdintuvas.

2018-11-26 Pradėti kompiuterinės įrangos (kompiuterių) viešieji pirkimai.

2018-11-19 Paskelbtas kompiuterinės įrangos (spausdintuvo) viešųjų pirkimų konkursas.

2018-11-05 Pradėti rangos darbų viešieji pirkimai.

2018-10-19 Pasirašyta sutartis su vidaus patalpų projektavimo konkurso laimėtoja UAB „Synergy Solutions“.

2018-10-02 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas vidaus patalpoms projektuoti.

2018-04-03 Pasirašyta finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra.

2017-10-28 Parengtas techninio darbo projektas.

2017-10-09 Pateikta finansavimo paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai.

2017-07-02 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

2017-06-30 Pasirašyta sutartis su UAB „Medstatyba“ dėl pastato išorės projektavimo ir projekto vykdymo  priežiūros.

2017-06-14 Paskelbti progimnazijos pastato išorės projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešieji pirkimai.

2017-05-22 Pateiktas projektinis pasiūlymas.

 

Projekto vadovas Darius Linkonas, tel. 8 (45) 501 309

El. paštas darius.linkonas@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Nijolė Janėnienė, tel. 8 (45) 504 460

El. paštas nijole.janeniene@panevezys.lt

 

Projektas  „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas“  vykdomas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“