Projektas „Tvarios energijos iššūkiai“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (angl. Citizens, Equality, Rights and Values Programme) kvietimą įgyvendina projektą „Tvarios energijos iššūkiai“ (angl. „Energy Challenge: The Power of “W” – Sustainable Energy for Developing European Towns“) (toliau – Projektas) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal programos trečią prioritetą – suburti piliečius, kad jie galėtų aptarti vietos veiksmus klimato ir aplinkos srityse. Tai apima su energetika susijusius klausimus, solidarumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, taip prisidedant prie piliečių dalyvavimo didinimo visuomenės ir demokratiniame Sąjungos gyvenime.

Projekto idėja – prisidėti prie teisingesnės ir tvaresnės visuomenės kūrimo, didinti Europos miestų ir bendruomenių moterų informuotumą apie tvarios energijos sprendimų privalumus, skatinti jų įgyvendinimą ir naudojimą, įvertinant aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius aspektus.

Projekto tikslas – skatinti lyčių lygybę energetikos sektoriuje ir prisidėti prie darnių energijos sprendimų kūrimo, įgyvendinant Europos žaliojo kurso tikslus.

Projekto įgyvendinimo metu numatomi 9 tarptautiniai renginiai, kurių metu Projekto partneriai ieškos naujų sprendimų, siekiant įtraukesnės ir palankesnės aplinkos moterims energetikos sektoriuje. Taip pat renginių metu bus aptariamos aktualios temos – lyčių lygybė, darni aplinka ir tvarūs ištekliai Europos miestuose. Moterų dalyvavimas šiuose renginiuose prisidės ne tik prie jų pilietinio aktyvumo didinimo, bet ir prie Europos iniciatyvų, tokių kaip Naujasis Europos Bauhauzas, įgyvendinimo vietiniu lygmeniu. Renginių dalyviai įgis organizacinių, pilietinių ir politinių įgūdžių.

Tarptautinis renginys Panevėžyje planuojamas 2025 m. gegužės mėn. Jo metu dalyviai turės galimybę tobulinti lyderystės, projektų valdymo įgūdžius, didžiausią dėmesį skiriant tvarios energetikos pažangos praktikai. Kadangi renginyje dalyvaus ne tik svečiai iš Projekto partnerių, bet ir Panevėžio miesto jaunimo organizacijų bei universitetų atstovai, Projekto rezultatų sklaidos tęstinumas bus užtikrintas ir šių organizacijų veiklose.

Projekto pagrindinis partneris – asociacija „Impressum“ (Rumunija).

Projekto partneriai:

 • FEMUR nacionalinė kaimo moterų federacija (Ispanija);
 • Idea for life, Čestochova, nevyriausybinė organizacija (Lenkija);
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva);
 • Sassari universitetas (Italija);
 • Young Improvers for Youth Development nevyriausybinė organizacija (Bulgarija);
 • “Solis tuvāk” nevyriausybinė organizacija (Latvija).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. sausio mėn. – 2025 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos. Bendra projekto vertė – 174 290,00 Eur. Panevėžio miesto savivaldybei, kaip projekto partneriui, skiriama 18 500,00 Eur projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

2024 02 26 – 03 01 įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Bukarešte (Rumunijoje). Susitikimo metu buvo pasirašyta partnerystės sutartis, projekto partneriams pristatytas Panevėžio miestas, Panevėžio miesto strateginio 2021-2027 m. plėtros plano prioritetai, atitinkantys projekto tikslus bei Europos Žaliojo kurso gaires. Darbo grupėse metu analizuota projekto partnerių šalių esama situacija aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse, iškylančios problemos ir iššūkiai. Taip pat aptartos būsimų renginių datos, kiekvieno projekto partnerio užduotys ir atsakomybės.

2023 12 12 pasirašyta projekto „Tvarios energijos iššūkiai“ finansavimo sutartis tarp Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (angl. EACEA) ir visų projekto partnerių.

 2023 10 19  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-310 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

 2023 10 19 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-310 pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte partnerio teisėmis bei projekto įgyvendinimui.

2023 09 19 Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (angl. EACEA) kvietimo laišku Nr. (2023)6322907 informavo apie teigiamus paraiškos vertinimo rezultatus.

2023 04 19 projekto pagrindinis partneris Asociacija „Impressum“ (Rumunija) pateikė paraišką Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos Miestų partnerysčių ir Miestų tinklų priemonei.

2023 04 14-19 Investicijų projektų atrankos grupės posėdyje buvo pritarta Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte „Tvarios energijos iššūkiai“ (protokolas Nr. IP-06).

 

 Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

Projektas „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“

Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“ pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ (angl.  „Capacity building and development of necessary competences for working with special needs children in Latvian and Lithuanians kindergartens (Colorful emotions)“ (LL-00009)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal Programos 1 prioritetą „Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas“.

Projekto tikslas – padėti Lietuvos ir Latvijos Dagdos, Visagino, Kraslavos ir Panevėžio vaikų darželiams greičiau ir sklandžiau įgyvendinti įtraukiojo ugdymo koncepciją, ugdant pedagogų gebėjimus, ir bendradarbiaujant tobulinti jų kompetencijas, reikalingas darbui su specialiųjų poreikių vaikais.

 Projekto nauda – Projekto metu bus ugdomos pedagogų kompetencijos ir įgūdžiai, reikalingi darbui su specialiųjų poreikių vaikais, siekiant sklandžiai pertvarkyti partnerių įstaigas į įtraukiuosius darželius. Projekto veiklos apims žinių, įgūdžių ir infrastruktūros, reikalingos kuriant įtraukiojo ugdymo aplinką visiems vaikams, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kūrimą. Bus organizuojami specialūs mokymai pedagogams, teikiamos žinios apie pritaikomas medžiagas ir įrangą, moksliškai įrodytos efektyvios metodikos ir terapijos, taikomos dirbant ir ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus (hiperaktyvumo, judesio ir elgesio sutrikimų, autizmo), bus integruotos į kasdienį partnerių pedagogų darbą. Darželių bendruomenės įtraukimas ir bendradarbiavimas su partneriais padės sukurti įtraukesnę ir palankesnę mokymosi aplinką visiems vaikams. Bus teikiama psichologinė pagalba darželių auklėtojams ir bendruomenei kaip priemonė, padedanti susidoroti su emociniais iššūkiais, kurie gali kilti dirbant su specialiųjų poreikių vaikais ir su tuo susijusiomis aplinkybėmis.

Pagrindinis projekto partneris – Dagdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Saulite“, Latvija.

Projekto partneriai:

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“, Lietuva,

Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“, Lietuva,

Kraslavos ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Pienenite“, Latvija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. kovo 1 d. –  2025 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė – 300 900,00 Eur (iš jų 240 720,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Panevėžio lopšelio – darželio „Rūta“ kaip projekto partneriui skirta 57 600,00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/colorful-emotions/

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-03 pasirašyta projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. 22-566 tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“  dėl bendro veikimo siekiant įgyvendinti Projektą.

2024-03-22 pasirašyta Partnerystės sutartis tarp pagrindinio partnerio ir Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“  dėl Projekto įgyvendinimo.

2024-03-14 pasirašyta projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ finansavimo sutartis tarp pagrindinio partnerio Dagdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Saulite“ ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023-10-30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023-03-29 Pagrindinis partneris pateikė paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą.

2023-03-22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-61 pritarė projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023-03-15 Projektui „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

 

Projekto vadovė Regina Mikalauskienė, tel. +370 61047461

El. paštas: direktorius@ld-ruta.lt

Projektas „Aktyvus senėjimas”

Panevėžio miesto savivaldybės administracija pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Aktyvus senėjimas“ (angl. „Active Aging“ (LL-00059)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal 3 Programos prioritetą „Teisinga ir įtrauki bendruomenė“.

Projekto tikslas – didinti senjorų ir neįgaliųjų socialinę integraciją Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose, stiprinant šios srities specialistų kompetenciją, gerinant integruotų paslaugų prieinamumą bei skatinant aktyvų, sąmoningą ir sveiką senėjimą.

Projekto nauda – projekto partneriai iš Latvijos ir Lietuvos (Panevėžio m.) bendradarbiaudami spręs bendrus iššūkius, su kuriais susiduria senjorai ir specialiųjų poreikių turintys asmenys. Tai – iššūkiai, susiję su socialine atskirtimi, sveikatos problemos, fizinis pasyvumas ir įtempti socialiniai santykiai.

Siekiant didinti senjorų įtrauką bus organizuojami įvairūs specialiai senjorams skirti integraciniai renginiai, seminarai ir inovatyvūs bendri mokymai. Be to, bus sukurtos įtraukios meno, šokio, muzikos, teatro, sporto, turizmo, kalbų, kompiuterinių įgūdžių, sveikatos ir kitų įdomių užsiėmimų erdvės.

Teigiama senjorų ir neįgaliųjų sveikos gyvensenos patirtimi ir sveiką senėjimą skatinančiomis istorijomis bus pasidalinta festivalyje „Aktyvus senėjimas“ ir bendroje fotografijų parodoje „Sveikatos istorijos“.

Pagrindinis projekto partneris – Žiemgalos regioninės plėtros departamentas, Latvija.

Projekto partneriai:

Bauskės savivaldybė, Latvija

Jelgavos savivaldybė, Latvija

Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centras, Lietuva

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Lietuva

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024 m. vasario 1 d. – 2026 m. vasario 1 d.

Bendra projekto vertė – 619 503, 60 Eur (iš jų 495 602,88 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Panevėžio miesto savivaldybės administracijai kaip projekto partneriui skirta 125 000, 00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

2024 03 26 įvyko nuotolinis projekto partnerių susitikimas.

2024 03 05 pasirašyta Partnerystės sutartis tarp pagrindinio partnerio ir jo projekto partnerių dėl Projekto įgyvendinimo.

2024 02 01 pasirašyta projekto „Sveikas senėjimas“ finansavimo sutartis tarp pagrindinio partnerio Žiemgalos regioninės plėtros departamento ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023 10 30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Sveikas senėjimas“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023 03 28 pagrindinis partneris pateikė paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą.

2023 03 22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-59 pritarė projekto „Sveikas senėjimas“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023 02 28 projektui „Sveikas senėjimas“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

 

Projekto vadovė Živilė Užtupaitė, tel. (8 45) 501 323

El. paštas: zivile.uztupaite@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 205

El. paštas: dalia.gurskiene@panevezys.lt

Projektas „Sugrąžinta istorija“

Stasio Eidrigevičiaus menų centras pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Sugrąžinta istorija“ (angl. „Reclaimed history“ (LL-00061)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal 4 Programos prioritetą „Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas“.

Projekto tikslas – stiprinti prarasto ir pamiršto kultūros ir istorijos paveldo vaidmenį Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje, kuriant interaktyvius ir skaitmeninius turizmo produktus bei bendrą maršrutą, didinantį lankytojų ir nakvynių skaičių regione.

Projekto nauda – Projekto metu Panevėžio mieste bus sukurtas naujas, interaktyvus, visoms socialinėms grupėms pritaikytas ir inovatyvus turistinis maršrutas, apimantis Panevėžio miesto kultūros paveldo objektą – Juozo Čerkeso sodybą ir kultūros paveldo teritoriją – Skaistakalnio parką. Miesto gyventojai ir svečiai turės galimybę susipažinti su istoriniais veikėjais, gyvenusiais J. Čerkeso sodyboje, ir įvykiais, vykusiais Skaistakalnio parko teritorijoje. Bendradarbiaujant su Lietuvos ir Latvijos pasienio savivaldybėmis, bus sukurti nauji, turistams patrauklūs keliavimo maršrutai, apjungiantys abi kaimynines šalis ir jose esančius kultūros paveldo objektus.

Pagrindinis projekto partneris – Žiemgalos regioninės plėtros departamentas, Latvija.

Projekto partneriai:

Bauskės savivaldybė, Latvija

Jėkabpilio savivaldybė, Latvija

Aizkrauklės savivaldybė, Latvija

Jelgavos savivaldybė, Latvija

Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuva

Stasio Eidrigevičiaus menų centras, Lietuva

Akmenės rajono savivaldybė, Lietuva

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. vasario 1 d. – 2026 m. sausio 31 d.

Bendra projekto vertė – 752 295,17 Eur (iš jų 601 836,13 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Stasio Eidrigevičiaus menų centrui kaip projekto partneriui skirta 84 744,55 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/reclaimed_history/

 

PROJEKTO EIGA

2024 03 12-13 d. vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Bauskėje (Latvija) (https://www.facebook.com/photo/?fbid=401253785985060&set=a.149693631141078).

2024 03 05 pasirašyta Partnerystės sutartis tarp pagrindinio partnerio ir jo projekto partnerių dėl Projekto įgyvendinimo.

2024 02 06 pasirašyta projekto „Sugrąžinta istorija“ finansavimo sutartis tarp pagrindinio partnerio Žiemgalos regioninės plėtros departamento ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023 10 30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Sugrąžinta istorija“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023 03 29 pagrindinis partneris pateikė paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą.

2023 03 22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-56 pritarė projekto „Sugrąžinta istorija“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023 02 28 projektui „Sugrąžinta istorija“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

 

Projekto vadovė Gita Laurinavičiūtė, tel. +370 62027983

Pragiedrulių kūrybiškumo centro vadovė

El. paštas gita@pragiedrek.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Jorė Visockytė, tel. +370 62338527

Stasio Eidrigevičiaus menų centro Kultūrinių veiklų vadybininkė

El. paštas projects@stasysmuseum.com

Projektas „DJP BSR – efektyvaus darnaus judumo mieste planavimo stiprinimas Baltijos miestuose“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Interreg Baltijos jūros regiono programos 2021-2027 kvietimą (angl. Interreg Baltic Sea Region Programme) įgyvendina projektą „DJP BSR – efektyvaus darnaus judumo mieste planavimo stiprinimas Baltijos miestuose“ (angl. „SUMPs for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities“ #C055) partnerio teisėmis (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – skatinti Baltijos jūros regiono miestų prisitaikymą prie klimato kaitos ir užtikrinti darnų judumą. Tai bus įgyvendinama per mažos apimties pilotines veiklas miestuose ir kuriant bendrą tvaraus judumo mieste planavimo, stebėjimo ir vertinimo modulį. Šis modulis padės įvertinti vietos judumo sistemos veikimą. Bus rengiami mokymai, kurie sustiprins vietos valdžios institucijų kompetencijas darnaus judumo srityje.

Projekto nauda – Projekto metu Panevėžio miesto savivaldybė, vykdydama Panevėžio miesto darnaus judumo plane (toliau – DJP) numatytą bevariklio transporto skatinimą, siekia įtraukti į aktyvų dviračių ir paspirtukų naudojimą tiek moksleivius, tiek mokyklų darbuotojus, tiek kitus jų bendruomenės narius. Tam tikslui numatyta įrengti draugiškų aplinkai transporto priemonių stovus šalia 10 mokyklų Panevėžio mieste. Be to, planuojama organizuoti informacinius ir edukacinius renginius mokiniams ir mokytojams, skirtus dviračių priežiūrai, naudai ir jų svarbai pabrėžti, prisidedant prie bendruomenės sąmoningumo didinimo. Siekiant pagerinti DJP, kaip strateginės darnaus judumo planavimo priemonės, įsisavinimą, planuojami renginiai, kurie suteiks naujų žinių ir įrankių vietos valdžios institucijoms, planuojant darnų judumą mieste. Pasitelkus išorinio eksperto paslaugas, bus atliktas stebėsenos ir vertinimo metodų derinimas tarpvalstybiniu mastu, keičiantis gerąja DJP metodų patirtimi su projekto miestais partneriais.

Pagrindinis projekto partneris – Turku miestas (Suomija).

Projekto partneriai:

 • Gdansko universitetas (Lenkija)
 • Baltijos Studijų Institutas (Estija)
 • Cesis miesto savivaldybė (Latvija)
 • Gdynės miestas (Lenkija)
 • Universitetas ir Hanseatic miestas Greifswald (Vokietija)
 • Galve miesto savivaldybė (Švedija)
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. lapkričio 1 d. –  2026 m. spalio 31 d.

Projektas 80 proc. finansuojamas iš Interreg Baltijos jūros regiono programos. Bendra projekto vertė – 3 072 211,79 Eur. Panevėžio miesto savivaldybei, kaip projekto partneriui, skiriama 208 035,30 Eur (Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 166 428,24 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 41 607,06 Eur) projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

2024-03-25 Projekto veiklų koordinavimo darbo grupė atrinko 10 Panevėžio mokyklų, prie kurių bus įgyvendinami pilotiniai projekto veiksmai. Atrinktų mokyklų sąrašas pateiktas ČIA.

2024-03-06 pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis su pagrindiniu partneriu – Turku miestu.

2024 01 09-10 įvyko pirmasis Projekto partnerių susitikimas Turku (Suomijoje). Išsamiau skaitykite ČIA.

 2023-12-06  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-940 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

 2023-06-21 pagrindinis partneris Turku miestas informavo apie teigiamus paraiškos vertinimo rezultatus.

 2023-03-22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-60 pritarė Projekto paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

 2023-03-14 pagrindinis partneris pateikė paraišką pagal Interreg Baltijos jūros regiono programos 2021-2027 kvietimą.

2023-02-28 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė pritarė Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte „DJP BSR – efektyvaus darnaus judumo mieste planavimo stiprinimas Baltijos miestuose“ partnerio teisėmis pagal Interreg Baltijos jūros regiono programos 2021-2027 kvietimą.

 

Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

 Projekto vadovo pavaduotojas Augustas Makrickas, tel. (8 45) 556 011

El. paštas augustas.makrickas@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. (8 45) 501 307

El. paštas gintare.kliučininkiene@panevezys.lt

Projektas „Saugūs vandenyje“ (Rowing4confidence)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Saugūs vandenyje“ (angl.  „Rowing4confidence: Enhasing the inclusion of excluded and vulnerable children and developing safe behaviour in open water through rowing activities“ (LL-00032)) pagrindinio partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal 3 Programos prioritetą „Sąžininga ir įtrauki visuomenė“.

Pagrindinė projekto idėja – atskirtį patiriančių ir pažeidžiamų vaikų įtraukties didinimas ir saugaus elgesio atviruose vandens telkiniuose ugdymas per irklavimo užsiėmimus.

Projekto tikslas – tarpvalstybiniu mastu skatinti vaikų, gyvenančių bendruomeniniuose globos namuose, ir vaikų su psichikos negalia socialinę integraciją, vykdant integruotus veiksmus, skirtus mažinti sporto institucijų baimę organizuoti irklavimo pamokas spec. poreikių turinčioms vaikų grupėms. Projektas siekia skatinti aktyvaus gyvenimo būdo ir socialinių paslaugų sinergiją, kad vaikai išvengtų socialinės atskirties, ir būtų stiprinami organizacijų, teikiančių šias paslaugas, gebėjimai.

Projekto nauda – tarpvalstybinis bendradarbiavimas padės parengti bendrą kompleksinį sprendimą, kaip padidinti socialiai atskirtų vaikų integraciją užtikrinant irklavimo užsiėmimų prieinamumą. Partnerių gerosios patirties rinkimas ir tarpusavio vertinimas padės nustatyti bendrus elementus, dėl kurių irklavimo sporto intervencijos yra sėkmingos.

Pagrindinis projekto partneris – Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva)

Projekto partneriai:

Liepojos miesto tarybos Sporto administracija (Latvija)

Daugpilio miesto savivaldybė (Latvija)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. vasario 1 d. –  2026 m. sausio 31 d.

Bendra projekto vertė – 584 933,29 Eur (iš jų 467 946,62 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Panevėžio miesto savivaldybės administracijai kaip pagrindiniam projekto partneriui skirta 316 126,29 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

Planuojamos projekto veiklos:

 • Projekto partnerių įvadinis susitikimas Panevėžyje 2024 m. kovo mėn.
 • Bendri 3 dienų trukmės specialiosios pedagogikos ir psichologijos mokymai bei seminarai sporto treneriams Daugpilyje, Liepojoje ir Panevėžyje.
 • Irklavimo bazės su pagalbinėmis patalpomis įrengimas Panevėžyje bei specializuotos irklavimo ir / ar saugos įrangos (padidinto stabilumo baidarių, irklenčių, papildomos stabilizavimo įrangos, gelbėjimosi liemenių ir kt.) įsigijimas Panevėžyje, Liepojoje ir Daugpilyje, kuri leis saugiai treniruotis ir ugdyti vaikų fizinius gebėjimus.
 • Praktiniai vandens saugos ir irklavimo užsiėmimai Panevėžyje, Liepojoje ir Daugpilyje su vaikais, gyvenančiais bendruomeniniuose globos namuose, ir vaikais su specialiaisiais poreikiais.
 • 3 bendros dviejų dienų tarptautinės trenerių stažuotės dirbant su vietinės tikslinės grupės vaikais skirtinguose atviruose vandens telkiniuose – ežere Daugpilyje, jūroje Liepojoje, upėje Panevėžyje.
 • 2 tarptautiniai „Saugaus irklavimo savaitgaliai” / stovyklos Liepojoje ir Daugpilyje socialinę atskirtį patiriantiems vaikams iš visų trijų projekto partnerių.
 • Tarptautinė irklenčių ir baidarių regata Panevėžyje „SENVAGĖ CUP“.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/rowing4confidence/

 

PROJEKTO EIGA

2024 06 05 Panevėžio miesto savivaldybė su konkursą laimėjusia UAB „Aukštaitijos ranga“ pasirašė irklavimo bazės statybos rangos darbų sutartį.

2024 04 11 paskelbtas irklavimo bazės statybos rangos darbų konkursas.

2024 04 02-03 vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Panevėžyje, kurio metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Plačiau skaitykite ČIA.

2024 02 08 pasirašyta projekto „Saugūs vandenyje“ finansavimo sutartis tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023 10 30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Saugūs vandenyje“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023 03 29 Panevėžio miesto savivaldybės administracija pateikė projekto „Saugūs vandenyje“ paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

2023 03 22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–53 pritarė projekto „Saugūs vandenyje“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023 02 28 Projektui „Saugūs vandenyje“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

 

 Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas: indre.juodike@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotojas statybos darbams Marius Garbauskas, tel. (8 45) 501 374

El. paštas: marius.garbauskas@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Neringa Keliačienė, tel. (8  45) 501 303

El. paštas: neringa.keliaciene@panevezys.lt

Panevėžys kuria lyčių lygybės kraštovaizdį

Panevėžio miesto savivaldybė dalyvauja tarptautiniame projekte „Lyčių lygybės kraštovaizdis“.  Kitos projekto partnerės – Umea (Švedija), Celjė (Slovėnija), Barselona (Ispanija), La Rošelis (Prancūzija), Trikala (Graikija).

Lyčių lygybė – pagrindinis Europos politikos siekis. Visgi šiuo požiūriu daugelio miestų urbanistinis planavimas, viešosios erdvės, infrastruktūra, paslaugos nepritaikytos skirtingoms žmonių grupėms, nes vyrai ir moterys nevienodai naudojasi transportu, paslaugomis, skirtingai jaučia viešąsias erdves.

Projekto tikslas – sukurti lyčių lygybės kraštovaizdžio tinklą, kur planuojant urbanistiką, infrastruktūrą, paslaugas holistiniu požiūriu būtų sukuriamos lyčių lygybės sąlygos. Tai vienas iš metodų skatinti visuomenės įtrauktį.

Projekto veiklos įgyvendinamos 2 etapais: pirmasis – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. kovo 2 d., antrasis – 2020 m. gegužės 13 d. – 2022 m. birželio 30 d.

I etapu visoms 7 partnerėms skirta 75 000 Eur, iš jų 63 750 Eur – ES finansavimas, 1 875 Eur – Panevėžio miesto indėlis;

II etapu visoms skirta 600 000 Eur, Panevėžiui – 52 500 Eur  (iš jų 44 625 Eur – ES finansavimas, 7 875 Eur prisideda miestas).

Partneriai dalyvauja seminaruose, mokymuose, į kuriuos bus įtraukiama vietos bendruomenė. Tikslinė auditorija –  pavieniai asmenys, verslo struktūros, institucijos ir įvairūs tinklai, susiję su lyčių lygybe ir tvaria miestų plėtra.

Bus analizuojama ir skelbiama informacija apie lyčių stereotipus, kaip dalintis atsakomybe tarp lyčių, organizuojamas seminaras bendruomenei apie paramos verslininkėms didinimą, pažangaus, saugaus ir patrauklaus miesto planavimą.

Vykdomas „Lyčių lygybės kraštovaizdis“ bandomojo projekto įgyvendinimas – ekskursijų ir edukacijų, pritaikytų skirtingų visuomenės grupių poreikiams, ciklas; informacinio turizmo leidinio, pritaikyto skirtingų visuomenės grupių poreikiams, leidyba. Didinant turizmo sektoriaus konkurencingumą ir skatinant pilnavertį skirtingų visuomenės grupių dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, svarbu siekti, kad turistų lankomi objektai ir turistams teikiamos paslaugos būtų pritaikytos ir siūlomos visiems turistams, atsižvelgiant į jų fizinius apribojimus, negalią ar amžių, t. y. asmenims su specialiaisiais poreikiais, šeimoms su mažais vaikais, senyvo amžiaus žmonėms ir panašiai. Prioritetas skiriamas moterų ir vienišų tėvų poreikiams tinkamai atliepti. Moterys sudaro didžiąją senyvo amžiaus gyventojų dalį, tarp mažus vaikus auginančių vienišų tėvų taip pat daugiausia moterų, net augindamos vaikus su partneriu jos dažniau užsiima vaikų priežiūra. todėl joms bus sudarytos palankesnės sąlygos pasinaudoti turistinėmis paslaugomis. Visgi vien tik moterimis neapsiribojama, dalis mieste siūlomų turistinių paslaugų bus pritaikytos ir fizinių apribojimų turintiems asmenims, šeimoms su mažais vaikais ir kt.

 

PROJEKTO EIGA

 

2022-11-07 Projektas įgyvendintas.

2022-01/-2022-02 vykdomas bandomasis projektas – skirtingų visuomenės grupių poreikiams pritaikytų ekskursijų ir edukacijų ciklas bei informacinio leidinio  leidyba.

2021-01/-2021-12 Sudaryta Vietos veiklos grupė, vyksta  nuotoliniai darbiniai susitikimai.  Dalyvaujama Partnerių susitikimuose.

2020-05-13 URBACT patvirtino projekto II etapo paraišką.

2020-03-14 Pateikta paraiška II etapo finansinei paramai gauti. Miestai vykdytų mainų ir gebėjimų ugdymo programą, bus toliau rengiami projekto dalyvių susitikimai. Yra galimybė atlikti bandomuosius (pilotinius) projektus.

2019-12-16/17 Partnerių susitikimas.

2019-11-10/11 Partnerių susitikimas.

2019-11-03 Pasirašyta Panevėžio miesto ir Umeos savivaldybių (vadovaujantysis partneris) jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

2019-08-22 Panevėžio miesto dalyvavimui projekte pritarė Savivaldybės taryba.

2019-04-10 Pasirašytas ketinimų protokolas dalyvauti URBACT programos kvietime.

 

Projekto vadovė Asta Puodžiūnienė, tel. (8 45) 501 392

El. paštas asta.puodziuniene@panevezys.lt

 

 Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos Europos teritorinio bendradarbiavimo URBACT priemonę, bendrai finansuojamą Europos regioninio plėtros fondo

Panevėžio miesto ir rajono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra

Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą, užtikrinti didesnį turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose esančias lankytinas vietas Panevėžio mieste ir rajone.

Projekto nauda – bus pažymėtos lankytinos vietos, įrengtos rodyklės į  „Šv. Jokūbo kelio“, žydų kelio, gamtos ir paveldo maršrutus. Planuojama įrengti 155 kelio ženklus (55 mieste ir 100 rajone), 2 informacinius stendus rajone ir 1 interaktyvų, neįgaliesiems pritaikytą turizmo stendą mieste.

Projekto partneris – Panevėžio rajono savivaldybė.

Bendra projekto vertė – 113 576,44 Eur, iš jų 96 539,96 Eur – ES lėšos, 17 036,48 Eur – Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių indėlis.

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2019-07-01 iki 2021-07-01.

 

PROJEKTO EIGA

 

Projektas baigtas.

2021-02-22 Įrengtas Lauko infoterminalas pritaikytas neįgaliesiems.

2020-11-30 Įrengti informaciniai stendai Velžio ir Piniavos gyvenvietėse.

2020-01-14 Įrengti informaciniai kelio ženklai Panevėžio rajone („Krypties rodyklė į lankytojų objektą“ ir „Lankytinos vietos pavadinimas“).

2020-07-23 Pasirašyta Lauko infoterminalo pritaikyto neįgaliesiems įrengimo sutartis su uždarąja akcine bendrove „HANSAB“

2020-05-25 Pasirašyta Informacinių stendų įrengimo sutartis su UAB Frezavimo namai.

2019-11-18 Įrengti informaciniai kelio ženklai mieste („Krypties rodyklė į lankytojų objektą” ir „Lankytinos vietos pavadinimas”).

2019-08-27 Pasirašyta informacinių kelio ženklų Nr. 628 ir Nr. 629 įrengimo Panevėžio mieste sutartis su UAB „Eismo valdymo sistemos“.

2019-06-19 Pasirašyta finansavimo sutartis su LVPA.

2019-05-28 Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas – 96 539,96 Eur ES lėšų.

2019-03-29 LVPA pateikta projekto paraiška.

2019-03-22 Parengtas informacinių kelio ženklų Nr. 628 ir 629 projektas, ženklų įrengimo schema  miesto turizmo maršrutuose.

2019-03-01 Su UAB „Eismo valdymo sistemos“ pasirašyta informacinių kelio ženklų projektavimo ir įrengimo schemų miesto turizmo maršrutuose parengimo sutartis.

2019-02-26 Su UAB „Eismo valdymo sistemos“ pasirašyta informacinių kelio ženklų projektavimo su įrengimo schemų parengimu Panevėžio rajone sutartis.

2019-03-04 Pasirašyta Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

2018-10-29 Projektinis pasiūlymas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2018-08-31 Projektinis pasiūlymas  pateiktas Panevėžio regiono plėtros tarybai.

 

Projekto vadovė Ieva Adomėnienė, tel. (8 45) 501 338

El. paštas ieva.adomeniene@panevezys.lt

 

Pavaduotojas Mindaugas Matiukas, tel. (8 45) 504 495 

El. paštas mindaugas.matiukas@panevezys.lt  

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Ekologinio vandens turizmo skatinimas tarp Lietuvos ir Latvijos

The administration of Panevėžys city municipality with partners from Molėtai, Sartai, Gražutės regional parks directorate and Latvian (Preila, Riebini, Agluona) municipalities implemented the project „Development of eco-tourism by using resources in Latvia and Lithuania”.

Panevėžys purchased a water grass cutter to clean the River Nevėžys, 4 SUP boards for tourist and citizens, organized an event „Winter festivities“ with partners.

The total cost of the project was EUR 618 194, 08, of which EU funds – EUR 525 464,96.

EUR 93 565  was for Panevėžys:

EUR 79 530,25 – EU funds,

EUR 7017,37 –  State resources,

EUR 7017,38 – Contribution from the municipality.

Project implementation period: 2 May 2018 to 1 February 2020

Panevėžio miesto savivaldybės administracija su partneriais iš Molėtų, Anykščių, Sartų, Gražutės regioninių parkų direkcijos ir Latvijos (Preilių, Riebinios, Agluonos) savivaldybėmis įgyvendino projektą „Ekologinio vandens turizmo Latvijoje ir Lietuvoje vystymas“.

Panevėžys įsigijo vandens šienavimo mašiną Nevėžio upei valyti, su partneriais organizuotas kalėdinis renginys, dirbtuvės turizmo plėtros galimybių tema.

Bendra projekto vertė – 618 194,08 Eur, iš jų ES lėšų – 525 464,96 Eur. Panevėžiui skirta 93 565 Eur: 79 530,25 Eur – ES, 7017,37 Eur – valstybės lėšų, 7017,38 Eur – Savivaldybės indėlis.

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužės 2 d.–2020 m. vasario 1 d.

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2019-05-17 Įsigyta vandens augmenijos šienavimo mašina.

2019-01-20 Skaistakalnio parke vyko žiemos šeimos šventė.

2018-12-21 Pasirašyta sutartis su UAB „Taiklu“ dėl vandens augalų šienavimo mašinos įsigijimo.

2018-12-19 Iš „X PRO grupė“ UAB įsigyta 4vnt. vandens irklenčių.

2018-10-10 Anykščiuose vyko ekoturizmo gebėjimų stiprinimo seminaras.

2018-09-19 Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijoje vyko dirbtuvės „Ekoturizmo vystymas ir vandens resursų panaudojimas Latvijoje ir Lietuvoje“.

2018-07-15 Agluonoje (Latvija) surengta vaikų vasaros stovykla „Gamtos pasaulis aplink mus“.

2018-05-30 Pasirašyta partnerystės sutartis su Molėtų, Anykščių, Sartų, Gražutės regioninių parkų direkcijomis, Preilių, Riebinios, Agluonos savivaldybėmis.

2018-05-28 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

 

NEMOKAMOS PRAMOGOS MIESTO BENDRUOMENEI IR SVEČIAMS

 Panevėžio miesto savivaldybės administracija su partneriais iš Molėtų ir Anykščių savivaldybių, Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos ir Latvijos (Preilos, Riebinio, Agluonos) savivaldybių įgyvendino projektą „Ekologinio vandens turizmo Latvijoje ir Lietuvoje vystymas“. Šiuo projektu siekiama populiarinti ekologinį turizmą ežeringame Lietuvos ir Latvijos regione, įrengti infrastruktūrą aktyviam poilsiui prie vandens telkinių, kuri būtų tinkama ir žmonėms, turintiems judėjimo negalią, taip pat gerinti vandens telkinių pakrančių rekreacinę būklę. Šiems tikslams pasiekti parengta ekologinio turizmo strategija, pritaikyta kiekvieno projekto partnerio teritorijai, įsigyta pakrančių bei vandens telkinių priežiūrai reikalinga technika, įsigytas gausus turistinis inventorius vandens pramogoms, pritaikytas asmenims, turintiems judėjimo negalią, suorganizuoti gidų mokymai, turizmo festivaliai ir nuotykių stovyklos mokiniams.

Įgyvendindama projektą „Ekologinio vandens turizmo Latvijoje ir Lietuvoje vystymas“ Panevėžio miesto savivaldybė įsigijo vandens šienavimo mašiną Nevėžio upei išvalyti bei 4 irklentes.

Bendradarbiaudami projekto partneriai parengė tris turistinius maršrutus, skirtus pažinti Lietuvos ir Latvijos ežerų rekreacinius išteklius. Pavyzdžiui, maršrutas „7 dienos– 7 ežerai” kviečia per septynias dienas pažinti 7 Lietuvos ir Latvijos ežerus, aplankyti unikalius gamtinius objektus, šių ežerų pakrantėse įsikūrusius amatininkus ir nedidelius ekologinius šeimų verslus. O kad keliauti būtų smagu, šeimoms su vaikais mobiliesiems įrenginiams sukurta edukacinė programėlė „Pure water“. Jos pagalba pramogaujantys prie vandens telkinių gali ištirti vandens kokybę, tyrinėti ir pažinti vandens augalus bei gyvūnus.

Panevėžio miesto gyventojai bei svečiai gali pasinaudoti išskirtine galimybe ir pasiplaukioti Nevėžio upe irklentėmis nemokamai:

Irklentes galima rezervuoti ir pasiimti vandens pramogai tel.+370 620 77082, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Ši informacija parengta  naudojant Europos Sąjungos finansinę  paramą. Už šios informacijos turinį atsako Panevėžio miesto savivaldybė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

PROJEKTO REZULTATAI

Eko strategiją rasite čia: Ecotourism development strategy 2019-2023

Edukacinė aplikacija išmaniesiems įrenginiams

Pure water eco travel (GooglePlay)  https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.preili.purewater

Pure water eco travel (AppStore) https://apps.apple.com/lv/app/t%C4%ABrs-%C5%ABdens/id1485224693

Turistiniai maršrutai

1 maršrutas „Keliauju dėl gamtos“

LT https://drive.google.com/open?id=1l6Pi-OPeMpAgwYk07hHd29HvMm-H4EEs&usp=sharing

EN https://drive.google.com/open?id=1UCoUHjApC4oe37H_dvdZDGBLGVtNMvZC&usp=sharing

LV https://drive.google.com/open?id=1JMENpNmcO-wmsQpPdK-IWt_8X9iJUPmy&usp=sharing

2 maršrutas „Keliauju be limitų“

LT https://drive.google.com/open?id=18gvIlXxiivdJX2QeCrjl5Tp7PVc5pbTL&usp=sharing

EN https://drive.google.com/open?id=1uBisNJbfst1yiYiLPZvwOZWFPzs0xxRO&usp=sharing

LV https://drive.google.com/open?id=1_ssAHvgcS8AX_5FRej_ZFfW7brp9KkHh&usp=sharing

3 maršrutas „7 dienos 7 ežerai“

LT https://drive.google.com/open?id=1gpBWcgDOjFHEpdXJMVRz5dBumExZ3olZ&usp=sharing

EN https://drive.google.com/open?id=1xtf0H45XRgYoKAUcWmaOXj-moxCrHe5I&usp=sharing

LV https://drive.google.com/open?id=1fgPOIo54nmLy8bUomFTwLGeWP02OPnDc&usp=sharing

Projekto  įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužės 2 d.–2020 m. vasario 1 d.

Pagrindinis projekto partneris:
Preili apskrities administracija

Projekto partneriai:
– Molėtų rajono savivaldybės administracija;
– Panevėžio miesto savivaldybės administracija;
– Riebini apskrities administracija;
– Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija;
– Anykščių rajono savivaldybės administracija;
– Agluona apskrities administracija.

latlit.eu
europe.eu

 

Projekto vadovas Remigijus Kėvelaitis, tel. (8 45) 501 261
El. paštas remigijus.kevelaitis@panevezys.lt
 
Pavaduotoja Jolanta Rimdžiūtė, tel. (8 45) 501 307
El. paštas jolanta.rimdziute@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Development of eco-tourism by using water resources in Latvia and Lithuania”/ „LEARN ECO TRAVEL” („Vandens resursų panaudojimas ekoturizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje“/„Keliauk ekologiškai“)

Tampa patrauklesnis Jaunimo centras

Panevėžio miesto savivaldybė stiprina Atviro jaunimo centro veiklą. Bendru su Kuldygos savivaldybe (Latvija) projektu buvo numatyta jaunuoliams suteikti daugiau veiklos ir kūrybinių galimybių.

Įgyvendinant projektą Atviram jaunimo centrui nupirkta informacinių, muzikos, meninės raiškos ir sveikos gyvensenos ugdymo priemonių.

Panevėžyje ir Kuldygoje vyko kūrybinės dirbtuvės.

Bendras projektinis finansavimas Panevėžiui – 74 832,50 Eur. Iš jų 63 607,62 Eur – ES, 5 612,43 Eur – valstybės, 5 612,44 Eur – miesto biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. balandžio 3 d.–2019 m. spalio 2 d.

 

PROJEKTO EIGA

2019-10-02 Projektas įgyvendintas.

2019-03-29-30 Atvirame jaunimo centre vyko jaunimo kūrybinės dirbtuvės.

2018-12-27 Nupirkta meninės raiškos prekių (molbertai, dažai, molis, popierius, teptukai, pieštukai ir t. t.).

2018-12-17 Įsigyta virtuvės įrangos (orkaitė, kaitlentė, šaldytuvas, stalo įrankių, indų).

2018-12-13 Įsigyta sporto priemonių ir įrangos (skvošo raketės, kamuoliukai, stalo teniso stalas, raketės, kamuoliukai, smiginis, futbolo kamuoliai).

2018-11-08 Nupirkta molio krosnelė.

2018-10-30 Nupirkta 10 kompiuterių Atviram jaunimo centrui.

2018-08-19 Vasaros stovykla jaunuoliams „Cool-dig“.

2018-06-11 Pasirašyta partnerystės sutartis su Kuldygos savivaldybe.

2018-05-15 Pasirašyta subsidijos sutartis tarp „Interreg“ programos valdančiojo sekretoriato ir Kuldygos savivaldybės.

 

Projekto vadovas Remigijus Kėvelaitis, tel. (8 45) 501 261

El. paštas remigijus.kevelaitis@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos teritorinio Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą