Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Finansavimo šaltinis

Finansuoja Europos Sąjunga NGEU Naujos kartos Lietuva

Švietimas

Vykdomi

Švietimas

Švietimas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Panevėžio miesto savivaldybė kaip projekto partnerė įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: įrengti / atnaujinti gimnazijų biologijos, chemijos ir fizikos laboratorijas, įrengti progimnazijų, pagrindinės ir pradinės mokyklų gamtos mokslų laboratorijas, įkurti STE(A)M kultūrinio ugdymo erdves visose TŪM mokyklose, aprūpinti laboratorijas ir STE(A)M erdves šiuolaikiška įranga bei novatoriškomis priemonėmis, sudaryti galimybes miesto mokytojams kelti lyderystės, įtraukiojo ugdymo bei STEAM ir STE(A)M sričių kvalifikaciją tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

„Tūkstantmečio mokyklos I“ projekto programoje dalyvauja 12 Panevėžio miesto ugdymo įstaigų: Panevėžio pradinė mokykla, Beržų, „Šaltinio“, „Ąžuolo“, „Vilties“, Rožyno, „Žemynos“ ir „Vyturio“ progimnazijos, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, 5-oji, Juozo Miltinio ir Juozo Balčikonio gimnazijos.

Siekiami rezultatai:

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Detaliau susipažinti su Panevėžio miesto savivaldybės švietimo pažangos planu galite ČIA.

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė: 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur (Panevėžio miesto savivaldybei dalyvaujant šioje programoje skirta per 5 mln. 113 tūkst. Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.)

 

PROJEKTO EIGA

2024-0510 Tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymo standarto diegimas Panevėžio miesto mokyklose” IV modulio „STEAM mokytojų praktikos verslo įmonėse” III dalies mokymai „Švietimo ir mokslo bendrystė plėtojant STEAM ugdymą”. Dalyvavo 36 pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojai.

2024-05-06 Rožyno, Beržų, „Ąžuolo”, „Vyturio” progimnazijoms ir pradinei mokyklai nupirktos 6 nešiojamų kompiuterių įkrovimo spintos.

2024-04-24 Partnerių iniciatyva organizuota stažuotė „Kultūrinis ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste”. Dalyvavo 45 menų ir technologijų mokytojai.

2024-04-23 Tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymo standarto diegimas Panevėžio miesto mokyklose“ II modulio „Ugdymo turinio prieinamumo užtikrinimas konstruojant ugdymosi turinį ir organizuojant mokymąsi STEAM dalykų pamokose” III dalies mokymai „Universalaus dizaino taikymo praktikos ugdymo veiklose”. Dalyvavo 61 mokytojai, švietimo pagalbos specialistas bei mokyklų vadovai.

2024-03-05  Tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymo standarto diegimas Panevėžio miesto mokyklose” IV modulio „STEAM mokytojų praktikos verslo įmonėse” II dalies „Integruotas ugdymas STEAM dalykų pamokose”. Dalyvavo 31 pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojų.

2024-03 04-08 Stažuotė Estijoje „STEAM ugdymas Estijos švietime”. Dalyvavo 20 mokyklų vadovų ir mokytojų.

2024-02-20 Tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymo standarto diegimas Panevėžio miesto mokyklose” programos II modulio „Ugdymo turinio prieinamumo užtikrinimas konstruojant ugdymosi turinį ir organizuojant mokymąsi STEAM dalykų pamokose” II dalies mokymai „Įtraukiojo ugdymo metodai, būdai, formos ir įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose”. Dalyvavo 64 mokytojai, švietimo pagalbos specialistas bei mokyklų vadovai.

2024-01-17 Tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymo standarto diegimas Panevėžio miesto mokyklose” IV modulio „STEAM mokytojų praktikos verslo įmonėse” I dalies „Tyrinėjimu grįstas ugdymas taikant STEAM strategijas“ mokymai. Dalyvavo 32 mokyklų mokytojai. Dalyvavo 32 mokyklų mokytojai.

2024-01-10 Tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymo standarto diegimas Panevėžio miesto mokyklose” I modulio „Vadovavimas mokymui ir ugdymui diegiant STEAM ugdymo standartą mokykloje” III dalis „Asmeninė lyderystė: kokie vadovo veiksmai kuria daugiausiai vertės ir kaip tų veiksmų imtis?”. Dalyvavo 64 vadovai.

2023-12-08 Stažuotė „Kultūrinis ugdymas Prienų ir Birštono švietimo įstaigose“. Dalyvavo 48 mokyklų vadovų, lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų.

2023-11-28 Partnerio P5 ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovų patirtinė „Pamoka 13 klasei“ veikla – konsultacija STE(A)M kultūrinio ugdymo veiklos mokytojams. Dalyvavo visų mokyklų vadovai ir TŪM mokyklų koordinatoriai.

2023-11-23 Stažuotė „Įtrauktis diegiant universalaus dizaino ugdyme prieigą“ Utenos mokyklose. Dalyvavo 32 mokyklų vadovų, švietimo pagalbos specialistai.

2023-11-21 Respublikinė-teorinė konferencija „Įtraukusis ugdymas: AŠ+TU+JIE+JOS=MES“. Tai gerosios patirties sklaidos aptarimas, praktinis įtraukiojo ugdymo pritaikymų projekto veiklose renginys Beržų progimnazijos mokykloje. Dalyvavo 102 mokyklų vadovai, mokytojai.

2023-11-16 Visų mokyklų lietuvių kalbos, pradinių klasių, menų ir technologijų mokytojų, NVŠ mokyklų atstovų praktinės dirbtuvės (3 val.). Sukurta formalaus ir neformalaus kultūrinio ugdymo integracijos bendradarbiavimo rodyklė.

2023-11-13 Tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymo standarto diegimas Panevėžio miesto mokyklose” II modulio I dalies mokymai „Universalaus dizaino principai mokykloje“. Dalyvavo 91 mokytojas, švietimo pagalbos specialistas bei mokyklų vadovai.

2023-11-06 5-ajai, Juozo Miltinio ir Juozo Balčikonio gimnazijoms ir „Šaltinio“, „Vilties“, „Žemynos“ progimnazijoms nupirktos 6 nešiojamų kompiuterių įkrovimo spintos.

2023-10-30 Panevėžio pradinės mokyklos, Beržų, „Šaltinio“, „Ąžuolo“, „Vilties“, Rožyno, „Žemynos“ ir „Vyturio“ progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos, 5-osios, Juozo Miltinio ir Juozo Balčikonio gimnazijų mokiniams nupirkta po 31 vnt. kompiuterį projektinėms veikloms vykdyti. Panevėžio „Saulėtekio“, A. Lipniūno progimnazijų, „Minties“, R. Sargūno ir Vytauto Žemkalnio gimnazijų mokiniams nupirkta po 30 vnt. kompiuterių iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

2023-10-30 Panevėžio psichologinės tarnybos (PPT) ir „Šviesos“ ugdymo centro atstovų paskaita-konsultacija „Specialiosios pagalbos mokiniui ypatumai“ ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams.

2023-10-19 Tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymo standarto diegimas Panevėžio miesto mokyklose” I modulio „Vadovavimas mokymui ir ugdymui diegiant STEAM ugdymo standartą mokykloje” II dalies mokymai „Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo esminiai principai“. Mokymuose dalyvavo 22 ugdymo įstaigų vadovai.

2023-09-24 Paskelbti viešieji pirkimai Panevėžio miesto mokyklų laboratorijų ir STE(A)M erdvių remonto projektavimo darbams.

2023-09-15 Nupirktos 2023-2024 m. m. skaitmeninių vadovėlių skaitmenos „EDUKA KLASĖ“ licencijos visų projekte dalyvaujančių mokyklų 1-8, I-IV kl. mokiniams. Panevėžio „Saulėtekio“, A. Lipniūno progimnazijų, „Minties“, R. Sargūno ir Vytauto Žemkalnio gimnazijų mokiniams licencijos nupirktos iš Savivaldybės lėšų.

2023-09-01 Paskirti „Tūkstantmečio mokyklos I” projekto keturių sričių – STEAM ugdymo, įtraukaus ugdymo, kultūrinio ugdymo, lyderystės – koordinatoriai.

2023-08-17 Viešieji pirkimai nešiojamiems kompiuteriams. Perkami 360 vnt. – po 30 kompiuterių kiekvienai projekte dalyvaujančiai mokyklai. Nešiojamais kompiuteriais naudosis mokiniai, atlikdami STEAM ir STE(A)M trumpalaikius / ilgalaikius projektinius darbus.

2023-08-28 Tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymo standarto diegimas Panevėžio miesto mokyklose” I modulio „Vadovavimas mokymui ir ugdymui diegiant STEAM ugdymo standartą mokykloje” I dalies mokymai „2023-2024 m. m. strateginės veiklos kryptys. Lyderio svarba bendruomenės augimui“. Mokymuose dalyvavo 24 ugdymo įstaigų vadovai.

2023-06-13 Sudaryta „Tūkstantmečio mokyklos I” projekto koordinavimo grupė.

2023-05-30 Pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis su Europos socialinio fondo agentūra.

2022-02-17 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-29 pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.

 

Projekto vadovė Silvija Sėrikovienė, tel. 8 45 501373

El. paštas silvija.serikoviene@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Irma Zaveckienė, tel. (8 45) 501 298

El. paštas  irma.zaveckiene@panevezys.lt

Iki projekto baigimo liko 408 dienos