Modernizuotas Kultūros ir poilsio parkas/Modernized Culture and Recreation Park

Finansavimo šaltinis

ES regioninė plėtra Savivaldybės biudžetas Valstybės biudžetas

Viešosios erdvės

Įvykdyti

Viešosios erdvės

Viešosios erdvės

Panevėžio miesto savivaldybė atnaujino ir gyventojų reikmėms pritaikė Kultūros ir poilsio parką. Projektas įgyvendintas etapais. Pirmuoju 2017 m. nutiestas 4 km pėsčiųjų ir dviračių takas, rekonstruoti apšvietimo tinklai. Antruoju atlikti likę darbai.

Pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai, papildomai pasodinta naujų, kai kur įrengtas medžių lajų apšvietimas, rekonstruoti/įrengti pėsčiųjų takai, įrengti dviračių stovai, šalia takų – gėlynai. Pasikeitė upelio aplinka – suformuota slėnio dauba su akmenų ir dekoratyvių augalų kompozicijomis, amfiteatro aikštelė bendruomenės renginiams. Performuota kalva, įrengiant apsaugos kalnelius. Želdynų erdvėje išdėstyti suoliukai – žaliosios klasės, kur galės vykti gamtos pažinimo pamokos vaikams.

Sutvarkyta ir atverta Nevėžio pakrantė, įrengtos apžvalgos aikštelės, braidyklos zona, piknikų vietos su stalais, suoliukais ir stacionariomis kepsninėmis. Atnaujinta mažoji architektūra – suolai, šiukšliadėžės, gėlinės ir kt. Sporto aikštelės: krepšinio/futbolo, gimnastikos (treniruoklių), mankštų, netradicinių sporto šakų. Sveikatingumo takas, kelios vaikų žaidimų aikštelės. Beveik  4800 kv. m pagrindinėje vaikų žaidimo zonoje atsirado apie 70 (laipynės, čiuožyklos, sūpynės, tinklinės piramidės, spyruokliukai ir kt.) įrenginių. Dalimi jų gali naudotis ir neįgalieji.

Įrengta nauja šunų vedžiojimo aikštelė su apšvietimu.

Atnaujintas viso parko apšvietimas, suremontuoti Nemuno ir Parko g. dalių šaligatviai, atsirado daugiau automobilių stovėjimo vietų.

Projekto vertė – beveik 3,67 mln. Eur. Iš jų apie 2,87 mln. Eur – ES fondų ir valstybės lėšos. Likusį finansavimą skyrė Savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. balandžio 7 d. – 2019 m. lapkričio 30 d.

 

ENG

Panevėžys City Municipality renovated and adapted the Culture and Recreation Park to the needs of the residents. The project was implemented in stages. In the first year of 2017. 4 km of pedestrian and bicycle paths were built, lighting networks were reconstructed. In the second, the remaining works were performed. Low-value trees and shrubs were removed, new trees were planted, lighting of tree crowns was installed in some places, footpaths were reconstructed / installed, bicycle stands were installed, and flower gardens were installed next to the paths. The environment of the stream has changed – a valley valley with compositions of stones and decorative plants has been formed, an amphitheater site for community events. Remodeled hill with installation of roller coasters. The benches arranged in the greenery space are green classes, where nature lessons for children can take place.

The Nevėžis coast has been tidied up and opened, observation decks, a broadcast area, picnic areas with tables, benches and stationary barbecues have been installed. Updated small architecture – benches, trash cans, flowers, etc. Sports grounds: basketball / football, gymnastics (exercise), exercise, non-traditional sports. Wellness trail, several children’s playgrounds. Nearly 4800 sq. M. m in the main children’s play area appeared about 70 facilities (stairs, slides, swings, volleyball pyramids, springs, etc.). Some of them can also be used by the disabled.

A new dog guide area with lighting has been installed.

The lighting of the entire park has been renewed, Nemuno and Parko st. parts of sidewalks, more parking spaces appeared.

The value of the project – almost 3.67 million. Eur. Of these, about 2.87 million. Eur – EU funds and state funds. The remaining funding was provided by the Municipality.

Project implementation period: 2017. April 7 – 2019 November 30

PROJEKTO EIGA

Projektas įgyvendintas.

2019-11-18 Baigti rangos darbai, pasirašytas jų priėmimo-perdavimo aktas.

2019 m. pavasarį pradėti rangos darbai.

2018-11-20 Rangovui perduota statybvietė, pradėtas rengti darbo projektas.

2018-11-08 Su Panevėžio statybos trestu pasirašyta rangos sutartis.

2018-06-21 Pradėtos parko modernizavimo rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.

2018-06-13 Parengtas techninis projektas.

2018-05-31 Su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) suderinti rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.

2018-05-10 CPVA vertinti pateikti parko rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai.

2017-10-27 Baigtas rengti 4 km pėsčiųjų ir dviračių takas, rekonstruotas apšvietimas.

2017-04-21 Su UAB „Panevėžio keliai“ pasirašyta rangos rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių tako žiedą sutartis.

2017-04-14 Su Panevėžio statybos trestu pasirašyta parko projektavimo sutartis.

2017-04-07 Pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

2017-03-23 Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas parengti parko modernizavimo techninį projektą.

2017-03-13 Vidaus reikalų ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas.

2017-02-21 Paskelbtas Kultūros ir poilsio parko pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijos darbų viešasis pirkimas (dviračių ir pėsčiųjų tako žiedo takui bei apšvietimui įrengti).

2016-12-30 Projekto paraiška pateikta CPVA.

2016-11-30 Projektas įtrauktas į Panevėžio regiono projektų sąrašą.

2015-02-10 Parengtas investicijų projektas.

2014-11-10 Su UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašyta sutartis parengti investicijų projektą.

 

Projekto vadovas Tadas Stanikūnas, tel. (8 45) 501 306

El. paštas tadas.stanikunas@panevezys.lt

 

Pavaduotoja Angelė Steponavičienė, tel. (8 45) 501 261

El. paštas angele.steponaviciene@panevezys.lt

 

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

Projektas užbaigtas