PROJEKTAS „PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PERKĖLIMAS Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ GERINANT PASLAUGŲ KOKYBĘ“

Finansavimo šaltinis

Finansuoja Europos Sąjunga NGEU Naujos kartos Lietuva

Viešasis administravimas

Viešasis administravimas

Viešasis administravimas

Siekiant sukurti kokybiškas, skaidrias, lengvai prieinamas ir saugias elektronines paslaugas įvairių gebėjimų vartotojams, Panevėžio miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 02-022-P-0020 „Panevėžio miesto savivaldybės teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę gerinant paslaugų kokybę“ (toliau – Projektas).

Projektu sprendžiamos aktualios problemos – neišnaudojamos turimos valstybės skaitmeninimo galimybės, taip nesudaromos sąlygos kurti naujomis technologijomis  pagrįstus sprendimus, juos diegti kuriant pažangias ir saugias skaitmenines paslaugas bei teikti šias paslaugas visuomenei.

Projekto tikslas – Panevėžio miesto savivaldybės veiklos tobulinimas skaitmenizuojant administracines paslaugas, sukuriant elektroninių paslaugų kokybę gerinančias priemones išorės vartotojams ir didinant darbuotojų, dirbančių su įstaigos informacinėmis sistemomis, darbo efektyvumą.

Projekto veiklos:

Projekto metu planuojama suskaitmeninti 8 administracines paslaugas:

  1. Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje;
  2. Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas;
  3. Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas;
  4. Prašymų dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio lengvatos taikymo priėmimas;
  5. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių privatizavimas (pardavimas);
  6. Prašymų dėl premijų aukšto meistriškumo sportininkams ir jų treneriams skyrimo priėmimas;
  7. Kapavietės (kapo) identifikavimas;
  8. Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas.

Šias paslaugas gyventojai galės užsisakyti Elektroninių valdžios vartų portale, adresu www.epaslaugos.lt

Taip pat numatyta modernizuoti Savivaldybės dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ elektroninių paslaugų valdymo funkcionalumais, išplečiant ją el. paslaugų moduliu, optimizuojant vidinius procesus ir įdiegiant integracines sąsajas.

Projekto metu bus įsigyta techninė ir programinė įranga, informacinių technologijų paslaugos.

Laukiamas rezultatas – įgyvendintas paslaugų skaitmenizavimo ir teikiamų paslaugų brandos lygio kėlimo projektas, kuriuo skaitmenizuotos administracinės paslaugos, teikiamos Panevėžio miesto savivaldybėje, įgyvendinta vidinių procesų pertvarka, integruojant sistemas, duomenų pakartotinį naudojimą, užtikrinant teikiamų paslaugų aukščiausią brandos lygį, jų saugumą bei viešojo valdymo orientaciją į vartotoją, skatinant viešųjų paslaugų skaidrumą ir patrauklumą.

Projektui įgyvendinti skirta suma: 463174,50 Eur

Projektas 100 proc. finansuojamas LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis ir 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis.

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2023 10 iki 2026 04 (31 mėn.)

 

PROJEKTO EIGA

2024-06-07 pasirašyta sutartis su UAB „Asseco Lietuva“ dėl Tarnybinės stoties su priedais ir migravimo darbais pirkimo.

2024-04-22 parengta tarnybinės stoties, skirtos modernizuoti dokumentų valdymo sistemą „Avilys”, techninė specifikacija, pradėtos pirkimų procedūros.

2024-04-03 MB „Procrafta” atliko numatomų skaitmenizuoti veiklos procesų (8 administracinių paslaugų skaitmeninimas) analizę ir parengė Paslaugų konstravimo valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje (VIISP) techninę specifikaciją.

2023-12-13 pasirašyta sutartis su MB „Procrafta“ dėl techninės specifikacijos parengimo ir techninės priežiūros paslaugų teikimo.

2023-10-30 su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta Projekto finansavimo sutartis.

2023-09-20 LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-539 Projektui skirtas finansavimas.

 2023-06-30 VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas Projekto įgyvendinimo planas.

2023-03-13 LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-136 patvirtintas Prioritetinių skaitmeninimo projektų, finansuojamų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis, sąrašas, į kurį įtrauktas Projektas.

2023-01-31 LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis finansuojamų projektų atrankos ir vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. (42.5-92E) Projektas įtrauktas į Prioritetinių skaitmeninimo projektų sąrašą.

2022-10-20 LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikta projekto paraiška pagal LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos kvietimą teikti projektų paraiškas pagal planuojamų kurti skaitmeninių sprendimų, leidžiančių saugiai ir patogiai gauti paslaugas, vertinimo metodiką, patvirtintą LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 4-984.

2022-06-22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-185 pritarė Projekto teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti.

 

Projekto vadovė Giedrė Kabitavičienė, tel. +370 45 501 394

El. paštas: giedre.kabitaviciene@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Ilma Žederštreimaitė, tel. +370 45 501 398

El. paštas:  ilma.zederstreimaite@panevezys.lt

Iki projekto baigimo liko 649 dienos