PROJEKTAS „UGDYMO PRIEMONĖS MOKYKLOMS”

Panevėžio miesto savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ (Nr. 10-063-P-0001).

Projektą vykdo Nacionalinė švietimo agentūra kartu su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Projekte numatytos veiklos:

 • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas;
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.

Projekte dalyvaujančios Panevėžio miesto mokyklos:

 1. Panevėžio Pradinė mokykla
 2. Panevėžio Beržų progimnazija
 3. Panevėžio Rožyno progimnazija
 4. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
 5. Panevėžio „Vilties“ progimnazija
 6. Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
 7. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
 8. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
 9. Panevėžio „Minties“ gimnazija
 10. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija
 11. Panevėžio J. Miltinio gimnazija
 12. Panevėžio 5- oji gimnazija
 13. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija
 14. Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazija
 15. Panevėžio A. Lipniūno progimnazija
 16. Panevėžio M. Karkos pagrindinė mokykla
 17. Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.

Projekto trukmė: 2024 m. gegužės 9 d. – 2028 m. rugsėjo 30 d.

Bendra projektui skirta finansavimo suma – 52 090 812,98 Eur (projekto veikloms Panevėžio mokyklose skirta 1810258,06 Eur).

 

PROJEKTO EIGA

2024-05-09 Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Nacionalinė švietimo agentūra sudarė jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“. Projekto veikloms skirta 1810258,06 Eur.

2024-04-03 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-370 skirtas finansavimas projektui.

2023-11-30 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-382 pritarė dalyvavimui švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projekte partnerio teisėmis.

 

Projekto koordinatorė Eda Vaičiūnė, tel. (8 45) 501 378

El. paštas eda.vaiciune@panevezys.lt

 

 

PROJEKTAS „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“

Panevėžio miesto savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir partneriu Jaunuolių dienos centru pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (Nr. 07-018-P-0001) (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Projekto tikslinė grupė – suaugę darbingo amžiaus asmenys, turintys intelekto ir/ar psichikos negalią.

Projekto veiklos:

I. Intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadyba.

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

 1. skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje;
 2. skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas;
 3. mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju;
 4. užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Atvejo vadybininko paslauga teikiama Panevėžio miesto teritorijoje, įdarbinti 2 atvejo vadybininkai.

II. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą. Socialinių dirbtuvių paslaugos teikėjas – Jaunuolių dienos centras.

Projektu bus užtikrintas perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų asmenims su negalia, plėtojama socialinių paslaugų, teikiamų Panevėžio miesto asmenims su negalia, infrastruktūra. Atsiras nauja socialinė paslauga – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (socialinės dirbtuvės). Projektu taip pat įgyvendinama valstybinė negalios politikos pokyčių programa, plėtojamas prieinamumas paslaugų asmenims su psichikos ir (ar) intelekto negalia.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024 m. balandis – 2029 m. IV ketvirtis.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie Projektą ir jo vykdomas veiklas rasite: https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m/

 

PROJEKTO EIGA

2024-02-14 pasirašyta Projekto įgyvendinimo sutartis Nr. 22-291 tarp projekto vykdytojos Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos dėl atvejo vadybininko paslaugos teikimo.

2024-01-22 pasirašyta Projekto įgyvendinimo sutartis Nr. 22-102 tarp projekto vykdytojos Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Jaunuolių dienos centro dėl socialinių dirbtuvių paslaugų teikimo.

2023-08-24 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-241 pritarta dalyvavimui projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ partnerio teisėmis.

 

Projekto koordinatorė Violeta Petraitienė, tel. (8 45) 501385

El. paštas violeta.petraitiene@panevezys.lt

2021–2027 METŲ MATERIALINIO NEPRITEKLIAUS MAŽINIMO PROGRAMA LIETUVOJE

Projekto tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims, leidžiant jiems sutaupyti bent dalį lėšų maisto produktams ir (ar) būtinojo vartojimo prekėms įsigyti, kuriuos jie galėtų panaudoti kitiems būtiniesiems savo poreikiams tenkinti, kaip pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas, įsigyti vaistų ir kita.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai: Labdaros ir paramos fondas ,,Maisto bankas“, Panevėžio socialinių paslaugų centras ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

Projekto tikslinė grupė: Materialinio nepritekliaus mažinimo (toliau – MNM) programos tikslinė grupė yra asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, išimties atvejais – 2,5 VRP dydžio per mėnesį asmeniui. MNM paramos gavėjus turi teisę nustatyti tik projekto partneriai – savivaldybių administracijos – vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, MNM programos lėšos yra tiesiogiai nukreipiamos materialinio nepritekliaus mažinimo problemai spręsti ir tokiu būdu užtikrinamas viešasis interesas – prisidėti prie pagalbos teikimo finansinių sunkumų patiriantiems asmenims, kurie gyvena arti ir (ar) žemiau skurdo ribos.

Projekto siekiami rezultatai: 

Parama labiausiai skurstantiems asmenims papildo socialines išmokas, kurios paramos gavėjams yra skiriamos vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sistemą. Projektu siekiama suteikti paramą labiausiai skurstantiems miesto gyventojams: 1. Maisto produktais (visi maisto produktai, išskyrus alkoholinius gėrimus) ir būtinojo vartojimo prekėmis (vaikams ir suaugusiems skirti drabužiai, avalynė, asmens higienos  priemonės, buities, mokyklinės ir kt., išskyrus dovanų korteles/ čekius, loterijos bilietus, tabako gaminius, įskaitant elektronines cigaretes ir jų pildykles). Gyventojams bus išdalijamos kortelės, su kuriomis bus galima atsiskaityti atrinktose maisto prekių parduotuvėse); 2. Papildančiomis veiklomis (įvairūs mokymai, teisinės, medicininės, psichologinės konsultacijos ir kt.).

Projekto trukmė: 2023-12-01 – 2027-12-31

Projekto biudžetas: Bendras projekto biudžetas: 88 386 460 Eur, iš jų 79 547 814 Eur – ES lėšos, 8 838 646 Eur – Valstybės biudžeto lėšos. Preliminarus vienų kalendorinių metų bendras MNM programos lėšų biudžetas, skirtas visiems projekto dalyviams įsigyti produktus ir (ar) prekes, yra apie 17 000 000 Eur.

Projektas finansuojamas 2023–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Daugiau informacijos MNM programos tinklalapyje www.priimk.lt.

 

     

 

 

 

PROJEKTO EIGA

2024-03-01 Pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros, labdaros ir paramos fondo ,,Maisto bankas“ ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

2023-12-01 Panevėžio socialinių paslaugų centras pradėjo priimti prašymus maisto kortelei gauti. Plačiau skaitykite ČIA.

2023-11-30 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-338 pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Panevėžio socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte „2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programa Lietuvoje“.

 

Projekto koordinatorė Vera Petraitienė, tel. (8 45) 501 323

El. paštas vera.petraitiene@panevezys.lt

Projektas „Tvarios energijos iššūkiai“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (angl. Citizens, Equality, Rights and Values Programme) kvietimą įgyvendina projektą „Tvarios energijos iššūkiai“ (angl. „Energy Challenge: The Power of “W” – Sustainable Energy for Developing European Towns“) (toliau – Projektas) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal programos trečią prioritetą – suburti piliečius, kad jie galėtų aptarti vietos veiksmus klimato ir aplinkos srityse. Tai apima su energetika susijusius klausimus, solidarumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, taip prisidedant prie piliečių dalyvavimo didinimo visuomenės ir demokratiniame Sąjungos gyvenime.

Projekto idėja – prisidėti prie teisingesnės ir tvaresnės visuomenės kūrimo, didinti Europos miestų ir bendruomenių moterų informuotumą apie tvarios energijos sprendimų privalumus, skatinti jų įgyvendinimą ir naudojimą, įvertinant aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius aspektus.

Projekto tikslas – skatinti lyčių lygybę energetikos sektoriuje ir prisidėti prie darnių energijos sprendimų kūrimo, įgyvendinant Europos žaliojo kurso tikslus.

Projekto įgyvendinimo metu numatomi 9 tarptautiniai renginiai, kurių metu Projekto partneriai ieškos naujų sprendimų, siekiant įtraukesnės ir palankesnės aplinkos moterims energetikos sektoriuje. Taip pat renginių metu bus aptariamos aktualios temos – lyčių lygybė, darni aplinka ir tvarūs ištekliai Europos miestuose. Moterų dalyvavimas šiuose renginiuose prisidės ne tik prie jų pilietinio aktyvumo didinimo, bet ir prie Europos iniciatyvų, tokių kaip Naujasis Europos Bauhauzas, įgyvendinimo vietiniu lygmeniu. Renginių dalyviai įgis organizacinių, pilietinių ir politinių įgūdžių.

Tarptautinis renginys Panevėžyje planuojamas 2025 m. gegužės mėn. Jo metu dalyviai turės galimybę tobulinti lyderystės, projektų valdymo įgūdžius, didžiausią dėmesį skiriant tvarios energetikos pažangos praktikai. Kadangi renginyje dalyvaus ne tik svečiai iš Projekto partnerių, bet ir Panevėžio miesto jaunimo organizacijų bei universitetų atstovai, Projekto rezultatų sklaidos tęstinumas bus užtikrintas ir šių organizacijų veiklose.

Projekto pagrindinis partneris – asociacija „Impressum“ (Rumunija).

Projekto partneriai:

 • FEMUR nacionalinė kaimo moterų federacija (Ispanija);
 • Idea for life, Čestochova, nevyriausybinė organizacija (Lenkija);
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva);
 • Sassari universitetas (Italija);
 • Young Improvers for Youth Development nevyriausybinė organizacija (Bulgarija);
 • “Solis tuvāk” nevyriausybinė organizacija (Latvija).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. sausio mėn. – 2025 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas 100 proc. iš ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos. Bendra projekto vertė – 174 290,00 Eur. Panevėžio miesto savivaldybei, kaip projekto partneriui, skiriama 18 500,00 Eur projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

2024 02 26 – 03 01 įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Bukarešte (Rumunijoje). Susitikimo metu buvo pasirašyta partnerystės sutartis, projekto partneriams pristatytas Panevėžio miestas, Panevėžio miesto strateginio 2021-2027 m. plėtros plano prioritetai, atitinkantys projekto tikslus bei Europos Žaliojo kurso gaires. Darbo grupėse metu analizuota projekto partnerių šalių esama situacija aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse, iškylančios problemos ir iššūkiai. Taip pat aptartos būsimų renginių datos, kiekvieno projekto partnerio užduotys ir atsakomybės.

2023 12 12 pasirašyta projekto „Tvarios energijos iššūkiai“ finansavimo sutartis tarp Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (angl. EACEA) ir visų projekto partnerių.

 2023 10 19  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-310 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

 2023 10 19 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-310 pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte partnerio teisėmis bei projekto įgyvendinimui.

2023 09 19 Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (angl. EACEA) kvietimo laišku Nr. (2023)6322907 informavo apie teigiamus paraiškos vertinimo rezultatus.

2023 04 19 projekto pagrindinis partneris Asociacija „Impressum“ (Rumunija) pateikė paraišką Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos Miestų partnerysčių ir Miestų tinklų priemonei.

2023 04 14-19 Investicijų projektų atrankos grupės posėdyje buvo pritarta Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte „Tvarios energijos iššūkiai“ (protokolas Nr. IP-06).

 

 Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

Projektas „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“

Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“ pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ (angl.  „Capacity building and development of necessary competences for working with special needs children in Latvian and Lithuanians kindergartens (Colorful emotions)“ (LL-00009)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal Programos 1 prioritetą „Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas“.

Projekto tikslas – padėti Lietuvos ir Latvijos Dagdos, Visagino, Kraslavos ir Panevėžio vaikų darželiams greičiau ir sklandžiau įgyvendinti įtraukiojo ugdymo koncepciją, ugdant pedagogų gebėjimus, ir bendradarbiaujant tobulinti jų kompetencijas, reikalingas darbui su specialiųjų poreikių vaikais.

 Projekto nauda – Projekto metu bus ugdomos pedagogų kompetencijos ir įgūdžiai, reikalingi darbui su specialiųjų poreikių vaikais, siekiant sklandžiai pertvarkyti partnerių įstaigas į įtraukiuosius darželius. Projekto veiklos apims žinių, įgūdžių ir infrastruktūros, reikalingos kuriant įtraukiojo ugdymo aplinką visiems vaikams, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kūrimą. Bus organizuojami specialūs mokymai pedagogams, teikiamos žinios apie pritaikomas medžiagas ir įrangą, moksliškai įrodytos efektyvios metodikos ir terapijos, taikomos dirbant ir ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus (hiperaktyvumo, judesio ir elgesio sutrikimų, autizmo), bus integruotos į kasdienį partnerių pedagogų darbą. Darželių bendruomenės įtraukimas ir bendradarbiavimas su partneriais padės sukurti įtraukesnę ir palankesnę mokymosi aplinką visiems vaikams. Bus teikiama psichologinė pagalba darželių auklėtojams ir bendruomenei kaip priemonė, padedanti susidoroti su emociniais iššūkiais, kurie gali kilti dirbant su specialiųjų poreikių vaikais ir su tuo susijusiomis aplinkybėmis.

Pagrindinis projekto partneris – Dagdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Saulite“, Latvija.

Projekto partneriai:

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“, Lietuva,

Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“, Lietuva,

Kraslavos ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Pienenite“, Latvija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. kovo 1 d. –  2025 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė – 300 900,00 Eur (iš jų 240 720,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Panevėžio lopšelio – darželio „Rūta“ kaip projekto partneriui skirta 57 600,00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/colorful-emotions/

 

PROJEKTO EIGA

2024-04-03 pasirašyta projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. 22-566 tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“  dėl bendro veikimo siekiant įgyvendinti Projektą.

2024-03-22 pasirašyta Partnerystės sutartis tarp pagrindinio partnerio ir Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“  dėl Projekto įgyvendinimo.

2024-03-14 pasirašyta projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ finansavimo sutartis tarp pagrindinio partnerio Dagdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Saulite“ ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023-10-30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023-03-29 Pagrindinis partneris pateikė paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą.

2023-03-22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-61 pritarė projekto „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023-03-15 Projektui „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

 

Projekto vadovė Regina Mikalauskienė, tel. +370 61047461

El. paštas: direktorius@ld-ruta.lt

Projektas „Aktyvus senėjimas”

Panevėžio miesto savivaldybės administracija pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Aktyvus senėjimas“ (angl. „Active Aging“ (LL-00059)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal 3 Programos prioritetą „Teisinga ir įtrauki bendruomenė“.

Projekto tikslas – didinti senjorų ir neįgaliųjų socialinę integraciją Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose, stiprinant šios srities specialistų kompetenciją, gerinant integruotų paslaugų prieinamumą bei skatinant aktyvų, sąmoningą ir sveiką senėjimą.

Projekto nauda – projekto partneriai iš Latvijos ir Lietuvos (Panevėžio m.) bendradarbiaudami spręs bendrus iššūkius, su kuriais susiduria senjorai ir specialiųjų poreikių turintys asmenys. Tai – iššūkiai, susiję su socialine atskirtimi, sveikatos problemos, fizinis pasyvumas ir įtempti socialiniai santykiai.

Siekiant didinti senjorų įtrauką bus organizuojami įvairūs specialiai senjorams skirti integraciniai renginiai, seminarai ir inovatyvūs bendri mokymai. Be to, bus sukurtos įtraukios meno, šokio, muzikos, teatro, sporto, turizmo, kalbų, kompiuterinių įgūdžių, sveikatos ir kitų įdomių užsiėmimų erdvės.

Teigiama senjorų ir neįgaliųjų sveikos gyvensenos patirtimi ir sveiką senėjimą skatinančiomis istorijomis bus pasidalinta festivalyje „Aktyvus senėjimas“ ir bendroje fotografijų parodoje „Sveikatos istorijos“.

Pagrindinis projekto partneris – Žiemgalos regioninės plėtros departamentas, Latvija.

Projekto partneriai:

Bauskės savivaldybė, Latvija

Jelgavos savivaldybė, Latvija

Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centras, Lietuva

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Lietuva

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024 m. vasario 1 d. – 2026 m. vasario 1 d.

Bendra projekto vertė – 619 503, 60 Eur (iš jų 495 602,88 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Panevėžio miesto savivaldybės administracijai kaip projekto partneriui skirta 125 000, 00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

2024 03 26 įvyko nuotolinis projekto partnerių susitikimas.

2024 03 05 pasirašyta Partnerystės sutartis tarp pagrindinio partnerio ir jo projekto partnerių dėl Projekto įgyvendinimo.

2024 02 01 pasirašyta projekto „Sveikas senėjimas“ finansavimo sutartis tarp pagrindinio partnerio Žiemgalos regioninės plėtros departamento ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023 10 30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Sveikas senėjimas“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023 03 28 pagrindinis partneris pateikė paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą.

2023 03 22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-59 pritarė projekto „Sveikas senėjimas“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023 02 28 projektui „Sveikas senėjimas“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

 

Projekto vadovė Živilė Užtupaitė, tel. (8 45) 501 323

El. paštas: zivile.uztupaite@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Dalia Gurskienė, tel. (8 45) 501 205

El. paštas: dalia.gurskiene@panevezys.lt

Projektas „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“

Projekto (Nr. 07-015-P-0001) tikslas – kompetencijų ugdymas ir visuomenės informuotumo didinimas lygių galimybių, lyčių lygybės srityje Lietuvoje.

Tikslinės grupės:

– savivaldybių merai, vicemerai (savivaldybių merų pavaduotojai), savivaldybių administracijų ir jų filialų darbuotojai;

– lygių galimybių, lyčių lygybės koordinatoriai, užtikrinantys horizontaliosios politikos įgyvendinimą;

– visuomenė.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

 • savivaldybių merų, vicemerų (savivaldybių merų pavaduotojų), savivaldybių administracijų ir jų filialų darbuotojų kompetencijų ugdymas lygių galimybių bei lyčių lygybės srityje;
 • koordinatorių modelio išbandymas ir koordinatorių kompetencijų ugdymas;
 • komunikacinės kampanijos, nukreiptos į lyčių stereotipus

Projekto pradžia – 2024 m. kovo 18 d.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto partneriai:

 • Ukmergės rajono savivaldybės administracija
 • Jonavos rajono savivaldybės administracija
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija
 • Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
 • Molėtų rajono savivaldybės administracija

Projekto apimtis – iki 2026 m. kompetencijų ugdymo veiklose sudalyvaus 1 623 asmenys. Iš jų 85 proc. baigę dalyvauti veiklose, įgys kompetencijų moterų ir vyrų lygybės bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje. Taip pat, iki 2026 m. bus įgyvendintos 2 komunikacinės kampanijos.

Projekto finansavimo suma – 941 062,00 Eurų.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

 

Patarėja, koordinuojanti lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą, Milda Skruibytė, tel. +370 45 500 914

El. paštas milda.skruibyte@panevezys.lt

Projekto vadovė Sonata Vizorienė, tel. + 370 45 501 363

El. paštas sonata.vizoriene@panevezys.lt

Projektas „Sugrąžinta istorija“

Stasio Eidrigevičiaus menų centras pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Sugrąžinta istorija“ (angl. „Reclaimed history“ (LL-00061)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal 4 Programos prioritetą „Ekonominis turizmo ir paveldo potencialas“.

Projekto tikslas – stiprinti prarasto ir pamiršto kultūros ir istorijos paveldo vaidmenį Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje, kuriant interaktyvius ir skaitmeninius turizmo produktus bei bendrą maršrutą, didinantį lankytojų ir nakvynių skaičių regione.

Projekto nauda – Projekto metu Panevėžio mieste bus sukurtas naujas, interaktyvus, visoms socialinėms grupėms pritaikytas ir inovatyvus turistinis maršrutas, apimantis Panevėžio miesto kultūros paveldo objektą – Juozo Čerkeso sodybą ir kultūros paveldo teritoriją – Skaistakalnio parką. Miesto gyventojai ir svečiai turės galimybę susipažinti su istoriniais veikėjais, gyvenusiais J. Čerkeso sodyboje, ir įvykiais, vykusiais Skaistakalnio parko teritorijoje. Bendradarbiaujant su Lietuvos ir Latvijos pasienio savivaldybėmis, bus sukurti nauji, turistams patrauklūs keliavimo maršrutai, apjungiantys abi kaimynines šalis ir jose esančius kultūros paveldo objektus.

Pagrindinis projekto partneris – Žiemgalos regioninės plėtros departamentas, Latvija.

Projekto partneriai:

Bauskės savivaldybė, Latvija

Jėkabpilio savivaldybė, Latvija

Aizkrauklės savivaldybė, Latvija

Jelgavos savivaldybė, Latvija

Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuva

Stasio Eidrigevičiaus menų centras, Lietuva

Akmenės rajono savivaldybė, Lietuva

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. vasario 1 d. – 2026 m. sausio 31 d.

Bendra projekto vertė – 752 295,17 Eur (iš jų 601 836,13 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Stasio Eidrigevičiaus menų centrui kaip projekto partneriui skirta 84 744,55 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/reclaimed_history/

 

PROJEKTO EIGA

2024 03 12-13 d. vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Bauskėje (Latvija) (https://www.facebook.com/photo/?fbid=401253785985060&set=a.149693631141078).

2024 03 05 pasirašyta Partnerystės sutartis tarp pagrindinio partnerio ir jo projekto partnerių dėl Projekto įgyvendinimo.

2024 02 06 pasirašyta projekto „Sugrąžinta istorija“ finansavimo sutartis tarp pagrindinio partnerio Žiemgalos regioninės plėtros departamento ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos.

2023 10 30 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas patvirtino projekto „Sugrąžinta istorija“ finansavimą (https://latlit.eu/34-projects-of-the-1st-call-approved/).

2023 03 29 pagrindinis partneris pateikė paraišką pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimą.

2023 03 22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-56 pritarė projekto „Sugrąžinta istorija“ paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

2023 02 28 projektui „Sugrąžinta istorija“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė.

 

Projekto vadovė Gita Laurinavičiūtė, tel. +370 62027983

Pragiedrulių kūrybiškumo centro vadovė

El. paštas gita@pragiedrek.lt

 

Projekto vadovo pavaduotoja Jorė Visockytė, tel. +370 62338527

Stasio Eidrigevičiaus menų centro Kultūrinių veiklų vadybininkė

El. paštas projects@stasysmuseum.com

Projektas „DJP BSR – efektyvaus darnaus judumo mieste planavimo stiprinimas Baltijos miestuose“

Panevėžio miesto savivaldybė pagal Interreg Baltijos jūros regiono programos 2021-2027 kvietimą (angl. Interreg Baltic Sea Region Programme) įgyvendina projektą „DJP BSR – efektyvaus darnaus judumo mieste planavimo stiprinimas Baltijos miestuose“ (angl. „SUMPs for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities“ #C055) partnerio teisėmis (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – skatinti Baltijos jūros regiono miestų prisitaikymą prie klimato kaitos ir užtikrinti darnų judumą. Tai bus įgyvendinama per mažos apimties pilotines veiklas miestuose ir kuriant bendrą tvaraus judumo mieste planavimo, stebėjimo ir vertinimo modulį. Šis modulis padės įvertinti vietos judumo sistemos veikimą. Bus rengiami mokymai, kurie sustiprins vietos valdžios institucijų kompetencijas darnaus judumo srityje.

Projekto nauda – Projekto metu Panevėžio miesto savivaldybė, vykdydama Panevėžio miesto darnaus judumo plane (toliau – DJP) numatytą bevariklio transporto skatinimą, siekia įtraukti į aktyvų dviračių ir paspirtukų naudojimą tiek moksleivius, tiek mokyklų darbuotojus, tiek kitus jų bendruomenės narius. Tam tikslui numatyta įrengti draugiškų aplinkai transporto priemonių stovus šalia 10 mokyklų Panevėžio mieste. Be to, planuojama organizuoti informacinius ir edukacinius renginius mokiniams ir mokytojams, skirtus dviračių priežiūrai, naudai ir jų svarbai pabrėžti, prisidedant prie bendruomenės sąmoningumo didinimo. Siekiant pagerinti DJP, kaip strateginės darnaus judumo planavimo priemonės, įsisavinimą, planuojami renginiai, kurie suteiks naujų žinių ir įrankių vietos valdžios institucijoms, planuojant darnų judumą mieste. Pasitelkus išorinio eksperto paslaugas, bus atliktas stebėsenos ir vertinimo metodų derinimas tarpvalstybiniu mastu, keičiantis gerąja DJP metodų patirtimi su projekto miestais partneriais.

Pagrindinis projekto partneris – Turku miestas (Suomija).

Projekto partneriai:

 • Gdansko universitetas (Lenkija)
 • Baltijos Studijų Institutas (Estija)
 • Cesis miesto savivaldybė (Latvija)
 • Gdynės miestas (Lenkija)
 • Universitetas ir Hanseatic miestas Greifswald (Vokietija)
 • Galve miesto savivaldybė (Švedija)
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Lietuva)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. lapkričio 1 d. –  2026 m. spalio 31 d.

Projektas 80 proc. finansuojamas iš Interreg Baltijos jūros regiono programos. Bendra projekto vertė – 3 072 211,79 Eur. Panevėžio miesto savivaldybei, kaip projekto partneriui, skiriama 208 035,30 Eur (Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 166 428,24 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 41 607,06 Eur) projekto veikloms vykdyti.

 

PROJEKTO EIGA

2024-03-25 Projekto veiklų koordinavimo darbo grupė atrinko 10 Panevėžio mokyklų, prie kurių bus įgyvendinami pilotiniai projekto veiksmai. Atrinktų mokyklų sąrašas pateiktas ČIA.

2024-03-06 pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis su pagrindiniu partneriu – Turku miestu.

2024 01 09-10 įvyko pirmasis Projekto partnerių susitikimas Turku (Suomijoje). Išsamiau skaitykite ČIA.

 2023-12-06  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-940 sudaryta Projekto įgyvendinimo komanda.

 2023-06-21 pagrindinis partneris Turku miestas informavo apie teigiamus paraiškos vertinimo rezultatus.

 2023-03-22 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-60 pritarė Projekto paraiškos teikimui, projekto įgyvendinimui ir daliniam finansavimui.

 2023-03-14 pagrindinis partneris pateikė paraišką pagal Interreg Baltijos jūros regiono programos 2021-2027 kvietimą.

2023-02-28 Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupė pritarė Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui projekte „DJP BSR – efektyvaus darnaus judumo mieste planavimo stiprinimas Baltijos miestuose“ partnerio teisėmis pagal Interreg Baltijos jūros regiono programos 2021-2027 kvietimą.

 

Projekto vadovė Indrė Juodikė, tel. (8 45) 469 743

El. paštas indre.juodike@panevezys.lt

 Projekto vadovo pavaduotojas Augustas Makrickas, tel. (8 45) 556 011

El. paštas augustas.makrickas@panevezys.lt

Projekto vadovo pavaduotoja Gintarė Kliučininkienė, tel. (8 45) 501 307

El. paštas gintare.kliučininkiene@panevezys.lt